HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 15

JPEG (Deze pagina), 597.52 KB

TIFF (Deze pagina), 4.91 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

!
is
ding in gewone tijden, maar kan zeker niet
i worden verwacht, wanneer de toekomst van een
i natie op het spel staat. In dit geval echter,
laten zich de feiten zooals zij vóór ons liggen,
n moeilijk betwisten en een korte ontleding ervan
jp " is niet alleen bemoedigend, voorzoover de {
l vooruitzichten der Verbondenen aangaat, maar i
i kan er het hare toe bij dragen om de overdreven
. eerbied voor Duitsche voortreflijkheid op weten­
schappelijk gebied binnen redelijke grenzen te j
i zien teruggebracht.
Verreweg de meest belangrijke publicatie over i
j deze aangelegenheid is die onder leiding van een 1
j zekeren Dr. Eltzbacher, tot titel dragend " Die J
_ Deutsche Volksernahrung " en gedagteekend
M 12 December 1914. Dr. Eltzbacher, op het
V oogenblik Rector van de Handelschool te Berlijn, "
° is er, al stond hij tevoren zelf niet in het bij-
zonder bekend als schrijver over staathuishoud-
kundige of commercieele onderwerpen, in ge-
, slaagd, zich van een sterken staf zaakkundige
medewerkers te verzekeren. Geen van de
> beroemde Berlijnsche economisten-als een
‘. Schmoller, een W&gD€1‘, een Sering­-werd,
vreemd genoeg, onder hen aangetroffen, al
vindt men hier verscheidene uitnemende man-
nen, op het gebied der physiologische, landbouw-
· kundige en statistische wetenschappen, bijeen.