HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 13

JPEG (Deze pagina), 598.15 KB

TIFF (Deze pagina), 4.91 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

l
11
` dat Duitschland in hare overdadige aardappel-
j produktie een nationale voedsel-reserve bezat.
ä In de tweede plaats voerde men aan, dat het l
` staken van Duitsche suiker-uitvoeren een groote
hoeveelheid voedsel voor huishoudelijk gebruik 1
zou doen vrijkomen, terwijl men ten slotte l
geloofde dat bovendien, door het opleggen van
jj beperkingen aan brouwerjen, distilleerderijen
Ei en stijfselfabrieken, belangrijke hoeveelheden l
graan en aardappelen voor het bakken van brood j
ï zouden kunnen worden bestemd. Al wat noodig
l was, zou neerkomen op een wijziging in de
aanwending van voedingsmiddelen door en ,
i hunne verdeeling over de verschillende gebruiks- l
wijzen.
Zoolang het argument zich blootelijk bij
cijfers hield, ging dit alles vrijwel op. Maar,
zoodra rees niet de vraag, hoe het stond met de
ä waarde-verhouding der verschillende voedings-
f middelen, of de oplossing van het nationaal pro-
Q bleem bleek heel wat minder gemakkelijk.
Voedsel bevat, in verschillende proporties, drie
bestanddeelen, nu algemeen bekend als eiwit,
i koolhydraten en vetstoffen. Zij dragen alle drie
J bij tot de drijfkracht of energie die gevorderd
wordt om de menschelijke machine in een gezon-
den staat van werkzaamheid te houden. Maar