HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 11

JPEG (Deze pagina), 556.45 KB

TIFF (Deze pagina), 4.89 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

l
9
die welke nitrogeen bevatten bovenal gezocht en
i zulks om twee redenen: zij hebben een i
, rechtstreeksch effect op het gewas en de aanvoer i
moet elk jaar worden hernieuwd. En aan i
nitrogene kunstmest kreeg Duitschland de
helft van wat zij behoefde uit Chili. Onlangs l
heeft men weliswaar een methode ontdekt om
nitrogeen middels electriciteit aan den damp-
kring te onttrekken en zoodoende een vervanger
van Ohiliaansche salpeter voort te brengen, die
` als nitrolin bekend staat. Maar met den i
aanmaak langs dezen weg in Duitschland was l
men pas begonnen en om een groote hoeveelheid
nitrolin te erlangen vóór men ze, in Maart of l
April, behoefde, zou de Regeering de zaak
onmiddelijk en met allen ernst in handen moeten
. nemen.
Op het budget der arbeidersklassen in Duitsche
industrieele centra neemt vleesch, onder allerlei
i vormen, de allervoornaamste plaats in,
~ te weten 28% van het totaal. Brood en
zuivelprodukten bereiken elk iets meer dan
x 16% en deze drie voornaamste voeding-
smiddelen nemen te samen meer dan
3/5 van het geheele budget in beslag. In
normale tijden nemen andere zaken slechts een
ondergeschikte plaats in; nauwelijks stijgen