HomeWaarom Engeland oorlog voert en wat zij van de toekomst hooptPagina 6

JPEG (Deze pagina), 499.17 KB

TIFF (Deze pagina), 4.55 MB

PDF (Volledig document), 11.90 MB

ï 4
oorlog nog voortduurt. Na den oorlog misschien,
j maar terwijl de oorlog nog voortduurt wordt het
_ historische werk gedaan in de bureaux van de
Generale Staf van elk der verbonden Mogend­
heden en op het slagveld door onze soldaten. j
Woorden helpen nu weinig. Het werk gedaan l
: door de Generale Staf in de verschillende
hoofkwartieren, door de legers op het veld, en
j de vloten op zee, dàt is het wezenlijke werk, dat
geschiedenis maakt.
Wij hebben sinds het begin van den herfst,
drie belangrijke redevoeringen gehad-ten eerste,.
een gewichtige rede door M. Briand gehouden in
de Fransche Kamer; toen, daarop volgend, een
‘ onderhoud toegestaan door Mr. Lloyd George
l aan een vertegenwoordiger der Pers in dit land ; l
l daarna een rede van Mr. Asquith in het Lager L
Huis en onlangs klonk een zelfde woord
van uit Petrograd even vastberaden uit den mond {
van een ofticieele " communiqué ”-veroorloofd l
{ door den Minister van Binnenlandsche zaken. l
En alle deze redevoeringen hebben aan de :
wereld vertolkt de gevoelens der bondgenooten op
dit oogenblik. Ik sluit mij aan bij alles wat zij, j
hebben gezegd, maar heden middag wensch ik