HomeWaarom Engeland oorlog voert en wat zij van de toekomst hooptPagina 14

JPEG (Deze pagina), 494.35 KB

TIFF (Deze pagina), 4.58 MB

PDF (Volledig document), 11.90 MB

ë
I l2
Wij moeten niet alleen spreken over wat
Duitschland mz zegt-·maar het is de moeite waard
om op te halen en in ’t oog te houden, welke de
verwachtingen waren van de regeering en van
het volk bij °t uitbreken van den oorlog. Toen
lag hunne ware ziel bloot. Daar was een ig
zekere professor Ostwald in Duitschland, die in ‘
Augustus l9I4 zijn hart uitstortte tegen over
. een Amerikaan, meen ik. Hij noemde zich zelf A A
A een pacilist en zoo° was het, dat hij hun doelwit
j beschreef. Duitschland zou de vredesvoorwaarden
t aan Europa dicteeren, en het principe, van
l absolute Souvereiniteit van individueele staten moest
Q worden prijsgegeven. j
l Laten wij vooral niet vergeten, dat dit de geest J
was, waarin de oorlog werd begonnen. En hoe
j is de geest, waarin den oorlog door de bondge­ j
nooten en ons zelven wordt voortgezet tot op heden?
Ik herhaal de woorden, die onze Eerste Minister
onlangs liet hooren : "We zullen vechten, tot dat
i wij verkregen hebben de suprematie van recht over s
geweld vrije ontwikkeling onder gelijke voorwaar-
den, en voor elke staat in overeenstemming met zijn
j eigendommelijkheid, waardoor wordt opgebouwd,
l de groote familie der beschaafde menschheid.°`