HomeWat brengt ons het bolsjewisme?Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 669.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.18 MB

PDF (Volledig document), 18.62 MB

I · ` N 7
, zen" immers waren voor,het niet rijke deel van de bevolking
h·e·t eenige middel gewo·rden om zijn gezininen te voeden.
W Wat hielp het den arbeider of beambte, als hij 25 of 30 gul-
, den per dag verdiende? Voor dit geld kreeg hij te Moskou
nauwelijks Soo gram brood, waarnaar hij ec·hter nog uren-
lang bij de sluikhandelaars moest zoeken. Zoo moest welrhij
r of zijn vrouw op reis gaan! ·
l
DE VERNIETIGINQEVAN DEN i
L A N D B 0 U W. 1
Wij komen nu tot het treurigste, dat _het ongelukkige, l
onder het juk der Radenregeering verarmde en verwordende j
Rusland getroffen heeft. Dat is de ondergang, d-e vernieti­
ging van den Rnssischen landbouw, van de levenszenuw van ï
Rusland. Hier ligt ook de wortel van het vreeselijke gevaar
I voor West-Europa en de reden, waarom de beschaafde j
natiën met alle middelen aan den val van dit schrikbewind l
moeten werken. Rusland was in hoofdzaak een landbouw-
land, het exporteerde vóór den oorlog graan in geweldige l
hoeveelheden, als tarweland stond het zelfs aan de spits.'Nu i
is echter een lichaam, dat zoo groote beteekenis voor de
wereldhuishouding heeft, op den duur niet zonder gevaar
voor de gemeenschap ter zijde te stellen. In de tweede plaats
echter is Rusland, dat zich zelf niet eens meer kan voeden, l
om van exporteeren maar niet te spreken, met zijn dagelijks
bij duizenden aan honger stervende bevolking · vrijwel ge- p
dwongen zich op We·st­Europa te werpen; het moet, door
den honger steeds voorwaarts gedreven, als een lawine alles
overstelpen. Het begin hiervan hebben we immers reeds ge-
zien: de verovering van de Baltische provincies en van een ,
deel van Litauen is slechts een etappe op dezen weg.
­ Al verklaren Lenin en zijn aanhangers den drang naar het
westen nu ook uit de noodzakelijkheid om de revolutie ver-
der te verspreiden, omdat Rusland als eenigen niet-kapita-
listischcn staat te midden van zuiver kapitalistische staten