HomeWat brengt ons het bolsjewisme?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 762.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.18 MB

PDF (Volledig document), 18.62 MB

. , ’ ' ‘ ` ‘ ­' _; .5r _
1 -6 ·
i no­orden van Rusland geen levensmiddelen meer. Burger en i
arbeider, stad en land, leden honger. Het was wegens de
i tij·dso«ms•tandigheden begrijpelijk, dat de boeren zich aaneen-
sloten en de voor Petrograd bestemde trein-en met levensmi-
i delen, voorzoover ze deze machtig konden wo·rden, overvielen
en uitplunderden, waarbij het steeds tot bloedige botsingen
en tot vernieling van het rollend materiaal kwam. Het twee- `
de verschijnsel vond eveneens oorzaak in den nood der be- ·
volking, eerst alleen van de steden, later ook van het land,
een noo·d die haar dwong zichzelf en persoonlijk levensmid-
delen uit de rijkere, zuidelijke streken te verschaffen, omdat
W de Radenregeering niiet in staat was de bevolking oo·k
slechts eenigermate voldoende te voonzien. Vaak is de mee-
V - ning geuit, dat deze om voedsel reizende lieden, die alle R
spoorwegen overstroomden en het verkeer belemmerden,
sluikhandelaars zijn geweest. Dat is volkomen onjuist. Deze
menschen reisden wekenlang om onder voortdurend levens-
gevaar hun gezinnen van het allernoodzakelijkste te voor- '
zien; het was het hongerende Rusland, het onder de waan-
zinnige proefnemingen van de bolsjewiki krimpende, bekla-
V genswaardige volk. Boeren en burgers, fabrieksdirecteuren
en arbeiders, allen reisden duizenden kilometers ver om na
onbeschrijfelij·ke ontberingen voor vrouw en kind enkele tien- i
tallen kilo’s meel of aardappelen naar huis te brengen.
, De radenregeering trachtte dit verschijnsel, dat haar
droom van een nationaliseering van den gehee·len handel
dreigde te vernietigen, met alle middelen te bestrijden. Niet
· alleen werd op de stations in de groote steden een scherpe
contróle ingevoerd, ook de tusschenstations der groote
,,broo¤d­lijnen". kregen een bezetting met sterke afdee-
lingen van het Roode leger. De hongerendç bevolking
_ echter liet zich door mitrailleurs niet meer tegenhouden. Zij
vulde alle wagens; zij lagen op de daken - het aantal _
slachtoffers telde men bij duizenden, ja er was in Petro-
grad en Moskou weldra nauwelijks nog een arbeider die niet
door eenig spo-orwegongeluk of door het Roode leger een lid
van zijn familie had verloren. Deze persoonlijke ,,broodrei-