HomeWat brengt ons het bolsjewisme?Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 631.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.18 MB

PDF (Volledig document), 18.62 MB

.l V 4, V A ­ ·--·­~ __;__,à___V ___`
. ' , . S »
gemaakt, had een sterk leger noodig, waarvan de aanvul- E
. ` ling ondanks alle voordeelen, die de dienst meebracht, te
j wensohen liet. Daarom werd in Augustus IQI8 een decreet
gepubliceerd, waarbij elken arbeider, die vrijwillig in het
i Roode leger trad, behalve het volle loon en de goede verple-
ging van het Roode leger nog bovendien het ’t laatst door
hem in de fabriek verdiende loon werd gewaarborgd. Dat
gaf het signaal tot een snel wegstroomen van de arbeiders
uit de industrie en tot een enorme volkomen improductieve
i belasting van deze. Er zijn fabrieken die op deze wijze tot
40 (ff, van haar arbeiders verloren hebben, die echter voort-
durend vol betaald moesten worden.
Het ligt voor de hand, dat de Russische industrie zich
- 1 van dezen slag, van deze onzinnige hervormingen niet meer
kan herstellen. Indien ook al in eenige genationaliseerde
fabrieken, de regeeringsvertegenwoordigers pogingen tot
invoering van een zoogenaamde revolutionaire- discipline
,. deden, d.w.z.de ontevreden en niet recht
ontevreden arbeiders lieten neerschie­
t e n, door zulk, een regeering kan de industrie toch niet
meer tot nieuw leven worden gewekt. In December 1918 .
werkten in Moskou, het groote fabriekscentrurn, nog slechts
twee fabrieken, en de sterfte on der de ar-
beiders, maar vooral onder hun vrou-
" w e n e n k i n d e r e n, had ontzaglijken omvang aan-
genomen.
GEEN LEVENSMIDDELEN MEER.
Hand aan hand met het verval der industrie ging dat van
het transportwezen. Het steeds ongeregelder wordende be-
drijf had natuurlijk ook steeds stijgende verplegingsmo-ei-
lijkheden ten gevolge en deze weer leidden tot twee ver- ,
schijnselen, die op zich zelf al voldoende zouden zijn, om
elke poging tot regeling van het verkeer te verijdelen: na j
gj twee maanden van het bolsiewistisch behe­er had het geheele
i i i
.
*1