HomeWat brengt ons het bolsjewisme?Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 682.85 KB

TIFF (Deze pagina), 5.21 MB

PDF (Volledig document), 18.62 MB

I « ' .
HET RUSSISCHE BOLSJEWISME.
i Het bolsjewisme, zooals het zich in Rusland heeft ont- A _
, wikkeld, is een vvereldgevaar, dat over de wereld, en spe-
° ciaal VVest­Euro·pa, misschien ­de grootste catastrophe zal
` brengen, die haar ooit bedreigd heeft. Het is wat zijn vormen
, betreft in West-Europa no·g veel te weinig bekend en wordt
ii dientengevolge ook nog veel te weinig bestreden, want het
‘ is een gebod van zelfbehoud voor alle bevo·lkingsgroepen,
maar voor de klasse, naar welke het beweert zich te wenden
en voor welke hiet heet te arbeiden, de arbeiders n.l. niet het
minst, om met alle middelen, geestelijke en physieke, te
strijden tegen dezen doodsvijand van alle besohaving en
allen vooruitgang. Wat het bolsjewisme van Rusland heeft
gemaakt, wil het van de geheele wereld maken onder het
voorwendsel, dzat het voor den arbeider de gouden eeuw
voorbereidt. Onder dit voorwendsel heeft het de bevolking
van Rusland - en met haar de arbeiders ­­ tot den honger-
dood gedoemd, het land tot een woestenij, de steden tot
puinhoopen gemaakt, de middenklasse tot werkloosheid
veroordeeld, den arbeider tot lediggang opgevoed, den
boerenstand geriuïneerd en hem den moed benomen den
grond verder te lbewerken.
Het bolsjewisme beweert zich sleohts tot den fabrieks-
arbeider te wenden. De geestesarbeider echter wordt als
zoodanig niet erkend, als Zwmgeois gedoodverfd en daar-
· me·de afgedaan, d.e koopman gaat van zelf door voor bloed-
, zuiger en speculiant, de boer eohter is de doodsvijand van
_ den arbeider, hij is een kleine bourgeois, want hij wil land,
è ‘ dus particulier eigendom, bezitten. Deze leer moet iedere ‘
klasse-bewuste arbeider volgens de bolsjewistische opvatting
tot de zijne makzen. En van deze ,qez·ic·htspunten uit wordt