HomeWat brengt ons het bolsjewisme?Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 648.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.16 MB

PDF (Volledig document), 18.62 MB

M _·v_ __ _ , in,._m,,.,..m,w,y I
at · . 23
Er g ‘ ' - wat het bolsjewisme doet -­ maar stelt u liever zelf de
ïï E vraag: hoe kan ik voor mijn aandeel, het nuttigste meewer-
Ik ken om de oorzaken te doen verdwijnen? - de Regeering ·
{G x door snelle en doeltreffende maatregelen en wetten, de
le [werkgevers door voor zoover hun bedrijf dit
k t 0 elaat tegemoet te komen aan de wensehen hunner
3 arbeiders, deze laatsten door produetieven arbeid en door
` I niet om de minste of geringste oorzaak het werk er bij
r` Q neer te leggen, en eindelijk de boeren door volop graan en
t , melk naar de steden te zenden, zoodat er geen tekort ont-
­ sta, waar overvloed zou kunnen zijn!
Q; · WAT NOODIGIS.’
JC Arbeid, samenwerking en tegemoetkoming, voor Zoover zulkg
gg maar eenigszins mogelijk is, is in deze tijden van moeizamen,
in ·· I opbouw van een nieuw maatschappelijk leven dure plicht
gr ‘ voo·r alle klassen der maatschappij. En niet duidelijk en
ernstig genoeg kan aan de vervulling dezer plichten worden
3,- herinnerd, wanneer daarin verzuim valt aan te wijzen van
€_ welke zijde ook. In haar loyale naleving -~ d. w. z. eerlijk,
jc A te goeder trouw en bezield met den wensch naar de hoogste
rechtvaardigheid ·- ligt. de eenige verlossing uit den nood
S, dezer tijden. I
gn Het bolsjewisme daarentegen predikt in alles haar tegendeel.
6- ‘ Wee, driewerf wee! voor de arbeidersschap van V'est­Europa,
als ook zij zich door de bolsjewistisehe leeren laten bedriegen.
ze Haar lot zal nog treuriger zijn dan dat van de Russische, want zij
heeft meer te verliezen. Zij heeft in een evolutie gedurende tien-
:;.3 ‘ tallen jaren reeds veel bereikt, wat den Russischen arbeider nog
3- Q niet ten goede kwam, haar ellende zal daarom vreeselijker
€_ zijn, want het bolsjewisme is heden niet meer theorie, het is
St reeds in vervulling gegaan en het heeft bewezen, dat het de
3_ wereld niets,nieuws brengt, wel echter alles verwoest en ver-
€_ ' nielt, wat het menschelijk genie aan grootsch en edels heeft
gj geschapen.
Q Laat dit eek aan anderen teren.