HomeWat brengt ons het bolsjewisme?Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 712.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.16 MB

PDF (Volledig document), 18.62 MB

` K . { lv l A ·. ` y,»· li `
22
dag verbetert de toestand, ons nationaal besta.an wordt niet
i bedreigd door vreemden druk en ons vo­lk zucht n.iet onder , [
cleeerzuchtige plannen eener imperialistische regeering, met ·
andgee woorden; in ons gezegend vaclerland zijn geen der
elementen aanwezig, die in cle ons omringende landen oorzaak
j van zooveel onrust ziin en tot omverwerping der bestaande ·
toestanden leiden. Niemand zal echter ontkennen, dat de ·
gewijzigde economische toestanden in de geheele wereldook
j ‘ in ons land voor de arbeiders - en niet alleen voor de hand- I
arbeiders! ­- nieuwe verhoudingen en nieuwe bestaansvoor­ '
j waarden dienen in het leven te roepen. Gij hebt het r ec h t `
3 om daarvoor met alle geoorloofde middelen te strijden. In- Q
dien gij echter vergeet, dat gij naast rechten ook p li 0 h- ` C
te n hebt te vervullen, indien gij door bruut geweld en on- j
l gebreidelde stakingen eischen zoudt willen afdwingen, wier
l inwilliging de ontwrichting van ons geheele economische
l en maatschappelijke leven zoude medebrengen, dan brengt I
daarmede namelooze ellende niet alleen over uzelven
E en uwe meer plchtsgetrouwe kameraden, maar ook over `
i uwe en hunne vrouwen en kinderen.
‘ Arbeiders van Nederland, weest dus gewaarschuwd voor
uwe verleiders, die u den communistischen hemel vo·orspi·e­
gelen, maar in werkelijkheid den afgrond der diepste ellende
voor u openen. `
Bedenkt, dat eene betere, onzelfzuchtiger, niet-kapitalis-
tische samenleving, die ons aller ideaal moet zijn, niet in
_ een dag en in geen geval door vernietiging van al het be- `
l staande kan worden opgebouwd.
Alleen waarachtige dleniecratäe kan hier het verlossence
` Woerd snreken.'
Oek hier in ons land wordt; grootendeels ten gevolge ‘
van den oorlog, door velen honger geleden en zijn ~de spo-
ren van ondervoeding zichtbaar; ook hier bestaat werke-
i limgilicirl en groote armoede. Daarvoor sluite men allerminst
de ongcn, integendeel zette ze wijd, wijd open. Alleen, pro-
_ beert niet om de misstanden op te heffen door hare vreese- i
lijke gevolgen uit in breiden over de geheele maatschappij Q
l