HomeWat brengt ons het bolsjewisme?Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 644.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.19 MB

PDF (Volledig document), 18.62 MB

V A, _ ,_ A W,$,,_,;.,,,_
` Z1 ,
, ‘ Bij dé plundering van een gro-ot landgoed viel den boeren
, eens een oude, zeer waardevolle spiegel in handen. Langen
_ z tijd wisten zij niet wat er mee uit te voeren: eindelijk besloten
zij echter hem in strikken te slaan, en ieder nam een stukje
' ` mee naar huis. Dat is het beeld en het symoool van wat er
nu in Rusland onder de heerschappij van het bolsjewisme
z plaats grijpt."
; En tot slot op pag. 855 ,,De holsjevviki hadden
- , geen geduld te wachten tot de bloeiende boom van
_ W , het nieuwe leven, terwijl hij al dieper en dieper den
1 wortel in den bodem sloeg, steeds hooger opgroeiend
| der menschheid zijne heerlijke vruchten bracht. In plaats
- ‘ van hem te verzorgen, beslo·ten zij om het organische
, proces van zijne groei op gewelddadige wijze te ver-
- haasten. En zij hielden niet op om hem met zulk eene
_ kracht, met zulk een ,,revolutionaire energie" omhoog te
g trekken, totdat zij hem met wortel en al uit den grond had-
3 den gerukt. En nu ligt hij daar, met zijne wortels 'in de zon,
- verwelkt, verdord en afges·torven."
1
3 ARBEIDERS WEEST GEWAARSGHUWD.
I
1 W`ij hebben gezien, wij hebben beleefd, wat de bolsjewiki
E uit Rusland hebben gemaakt, in welk een grenzenlooze ellende
j ` zij de bourgeoisie, maar meer nog de arbeiders,
g hebben gedompeld. Vl/`ee den volken van VVest-Europa als zij
aan deze leer gehoor geven, als het hun niet gelukt door
; vereenigden tegenstand de door het spook van den honger
t steeds voorwaarts gedreven massa’s van het Russische Roo-
- de leger tot staan te brengen. De beweging van deze massa’s
0 j is begonnen, reeds wordt 'Duitsohland zwaar bedreigd, nog
,- E echter zou het mogelijk zijn den tocht der vandalen tegen te _
nl l houden, maar alleendan alsburgerijen arbei-
j- `dersschapgezamenlijktegen dezen doods-
C vijand van alle cultuur en allen vooruit­
gangcptreden.
In ons land is er nog steeds voedsel genoeg en met den ‘­