HomeWat brengt ons het bolsjewisme?Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 691.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.17 MB

PDF (Volledig document), 18.62 MB

, E¤¤x.T,a.· ,;..,2. r«.;<E;¤·;g... rrry rrg;ïï­*¤’=:g‘>'=­ï’Jg=ï'=ï·`:ï.·2“·%i‘l.ï
· l
19 ,
` tische heerschappij bijna twee derden van
hare bevolking heeft verloren! In Petersburg -,
verminderde gedurende hetzelfde jaar volg-ens officieele op-
gaven de bevo«lkin.g met 60 Men denke eens over die j
getallen na! Het verval der arbeidersklasse ­ dat is de rumc
van het socialisme; het verval der steden ­- dat is de dood der
beschaving! ·
. Zoo is het niet te verwonderen, dat de s­teden, die door
den doodelijken greep van den honger en door de ijzeren ’
j tang der bolsjewistische terreur bijna verpletterd worden, ,
j zich stil houden en dat zich slechts in stilte een elementaire
en onverzoenlijke haat tegen de Bolsjewiki in hen ophoopt.
i Anders is het op het land gesteld. Honderden en honder-
O den van ononderbroken overal plaats grijpcnde bo~erenop·
standen zou ik kunnen vermelden. Zelden vindt men een
nummer van een bolsjewistisclhe courant, waarin niet van
eenige dezer opstanden melding wordt gemaakt. Lenin
moest zelf toegeven, dat in den zomer van IQI8 de boeren-
opstanden zich over geheel Rusland vo-ortplantten".
DE SOGIALISTISCHE PARTIJEN VOGEL-
p ll VRIJ VERKLAARD. .
Op pag. 45: ,,Hoe meer echter de ontgoocheling over de
Bolsjewiki plaats greep, hoe enger de sociale basis werd,
_ waarop zij steunden, hoe duidelijker de volkomen iscleering
werd, waarin zij zich bevonden, des te onverzoenlijker en
i verstokter werden zij,' des te onbarmlhartiger en zonder ge-
nade werd hunne tactiek. Een echte kruistocht tegen de ge-
heele bevolking werd op touw gezet. Overal werden buiten-
' à gewone commissies met onbeperkte volmachten opgericht.
' l Overal hadden massa-tercchtstellingen van boeren, arbeiders .
L I en intellectueelen plaats. De socialistische partijen werden
‘ vogelvrij verklaard, hunne leden ter plaatse neergeschoten
_ ` of als gijzelaars in concentratiekampen ondergebracht Een
` g bloedige golf van politieke terreur, die zelfs in vergelijking l