HomeWat brengt ons het bolsjewisme?Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 701.81 KB

TIFF (Deze pagina), 5.17 MB

PDF (Volledig document), 18.62 MB

* dadelijk te verwezenlijken, door dat ze het eenvoudig decre- .
Q; I teerden en dan blindelings met wapengeweld om zich heen
sloegen. Deze poging mislukte volkomen: maar iet.s anders
Q gelukte hun daarentegen des te beter. Over de breede vlakten
van het verwoeste, verhongerende, door den buitenlandsehen
vijand en door den burgeroorlog versoheurde Rusland speel- 9
den zij het klaar, aan de oogen der buitenland- `
E sche partijgenooten het Fata Morganavan I
eennieuw,wonderbaarlevenvoortetoove­ ‘
r en. Boven den aardbodem, van welke het bloed hoog V l
; opspat, van waar wanhoopskreten en het diepe steunen van ; A
E het lijden opstijgen, hebben zij een uit decreten bestaand· ¤ i
· socialistisch luchtkasteel op-gerieht" ......... Z ‘
· V l
VERVAL DER ARBEVWDERSKLASSE.
i Op pag. 63: ,,Het verval der industrie en de leven·smi-d·de- I
lenerisis drukten zwaar op de arbeiders. Voor het grootste ge- ‘
E ' d·eelte zijn zij verstroo·id en hebben zij zich over de dorpen ver- 1
spreid. Slechts enkele getallen om dit te bewijzen. De afdeeling ‘
. ,,Statistiek" stelde een onderzoek in naar het aantal arbei-
i ders in Petersburg. Onderzocht werden 673 ondernemingen. j
‘ Daarbij kwam aan het licht, dat op 1 januari 1918 277,986 l
arbeiders bij hen aan het werk waren, op 1 April van dat-
‘ zelfde jaar daarentegen 120,495. De afname bedroeg dus
57 fëf, in drie maanden. Datzelfde beeld zien wij_ook in .
_ Moskou. De fabrieken, die nu alle mogelijke voorrechten J
g van staatswege genieten en die bijna alle zich ter plaatse l
° bevindende arbeiders omvatten, smelten desniettegenstaan- l
jp de met ongeloofelijke snelheid ineen. `
` Zulke berichten komen van alle kanten. Ten gevolge van I
g het gebrek aan levensmiddelen vluchten de arbeiders van de 1
, fabrieken weg. Natuurlijk zijn het niet alleen de arbeiders, E ä
die zich verstrooien: met schrikwekkende snelheid vervallen (
= en versmelten alle groote steden. Zoo heeft Moskou naar de 6
l laatste statistische opgaven niet meer dan 900,000 men- "
. sehen,d.w.z.datzijinéénjaarvanBolsjewis- E
il · `