HomeNederland en DuitschlandPagina 9

JPEG (Deze pagina), 456.82 KB

TIFF (Deze pagina), 3.37 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

l
I
1 ,
t ,,De propaganda der Entente ln
Y Holland- ·‘l
,.Een kleine brochure, in de afgeloopen lente
,,in Holland verschenen: ,,Nederland en Duitsch- -¥
,,land, keur van Documenten" toont met welke =
,,middelen onze vijanden de kunst bezitten van à
,,te werken in de neutrale landen. De schrijver, `
, ,,0f liever de compilateur, die slechts de initialen l
L HI. P. W. S. opgeeft, schijnt, naar zekere aan- ‘
,,wijzingen, zeeriintiem te zijn met fransche krin- ä
,,gen. Zijn overtuiging is, dat Frankrijk en Enge- ·
* ,,1and Belgie verdedigen en bijgevolg noodza~ l
`.. nkelijkerwijze de neutraliteit der andere volken
1 ,,moeten respecteeren, omdat zij geen buitenland- è
l ,,sche politiek kunnen voeren in tegenspraak iä
,,met hun eigen daden en principes. Dat zijn ge- g
Hzichtspunten waarover het niet meer noodig is ‘A
,,nu nog te redetwisten. In elk geval, de brochure Y
,,is een buitengewoon handige verzameling van j
,,verklaringen, gescheiden van de bijbehoorende _
l ,,textuur, van allerlei Duitsche schrijvers, om te l
` ,,bewijzen, dat men in Duitschland geen ander
,,plan heeft dan Holland te annexeeren, en dat ç
,,men slechts wacht op het geschikte oogenblik
,,0m ,,Holland aan te Y2.u·&Il.n E
, (