HomeNederland en DuitschlandPagina 79

JPEG (Deze pagina), 492.96 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

. j ii mi V ' " '’'‘ " "" » · - - · « E YU ri,. I
it-
d.
R, VII.
{S-
UB aäleze feiten en bescheiden spreken voor zich-
11. Z ,
gt Mag ik mij echter toch een bescheiden nawoord l
IE veroorloven? Holland moet niemand en riets
lg vreezen. Ons gouvernement heeft kans gezien r
ft onze militaire macht zoodanig te bevestigen, dat
'€! wij voor een overval niet bang behoeven te zijn.
in Frankrijk wenscht ons niets dan goeds toe,
€· want Frankrijk is een Republiek en een Repu-
äï r bliek kan zich alleen handhaven indien zij strikt
ll- ‘ eerlijk en volkomen de wetten van eer en recht-
1 ` vaardigheid in acht neemt .... Marianne is een
ï¤ vrouw die wij niet verdenken mogen, deste­
DF Ylf minder waar zij zoover van ons afligt en gdêü
ï· é:zJBld7@g'6‘l7, ten onzen! heeft!
€· Frankrijk en Engeland verdedigen België en
@" zijn daardoor reeds gedwongen rechtvaardig te
äê zijn en de neutraliteit van de andere volken te
eerbiedigen. Deze landen kunnen geen buiten-
id landsche politiek voeren in tegenspraak met hun
al daden en beginselen.
El? Hoe dikwerf hebben oe groote staatslieden van
in Groot-Britanje tijdens den laatsten tijd niet be-
ïê i; vestigd, dat alle internationale vraagstukken,
ië g nauw in verband met het welzijn van de wereld
H ; zullen worden opgelost door vrije onderhande-
“ lingen, gelijk die tusschen gelijkwaardige en vrije
__ wolkeren mogelijk zijn, zonder dat de verbinte-
L1)
¤§'1¤!*,;¢«’ ‘···•;v·~·v•. ~- y _ b ë jy