HomeNederland en DuitschlandPagina 78

JPEG (Deze pagina), 605.68 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

i · A» · ‘· ‘ * "‘ ’ ‘ .A A 4== v · ;; ; ;;ï¥1; . >« · `>*
i 1
1;
{ je i 76
het vertalen van Nederlandsche en Vlaamsche lit-
teratuur, tot op heden volkomen verwaarloosd.
E ; Dmnrznrcus, INSELVERLAG, Boxnqxzänmz,
gij GEORG MULLER, allen groote uitgevers, 1nteres­
jg seeren zich om het hardst om onze geestesspijze
Fgg aan het srnachtende Duitsche volk te brengen.
gig? _ Een Duitscher, Dr. GUs*r‘Av SCHUELER, vestigt
V; zich in Nederland als uitgever, met het speciale
lggê doel de Nederlandsche kunstnijverheid, eiding
te geven en hij richt daarvoor een tijdschrift
ii gf op, dat ,,Het H o 1 l a n d s ch Interieur" heet!
g ïj _ Nederlandsche schrijvers en schilders worden
g i i overstroomd met drukwerken, krijgen verlokke·
j lijke aanbiedingen en ontvangen hier en daar r
. izelï huëbezoelk van een toomeloos­belangstel- ‘
i f en en uitsc er. ‘
Naast de Toekomst, die te openlijk als Duitsch
propaganda-orgaan gesignaleerd was, werd door
een employé van dat blad onder ,,hooge goed- j
i g, keuring" een litterair en artistiek bijblad opge-
r1cht,_ ,,Lente", dat, dank zij de energieke be-
_,i strijding van een deel van onze pers, na twee
nummers een ademloozen dood stierf.
êë gi Al deze dingen behooren tot een breed
opgezet systeem, waarvan wij de lijnen maar al
te goied kunnen voläen in datï in elkaar gezet iii!
om e zoo gevrees e ,, oena erin ’ - ·iezen
, wij den zachtsten term - die doo? de Duitsche ‘-
j Q schrijvers, volgens de in dit boekje verzamelde
l getuigenissen zoozeer begeerd wordt, ook voor »
de Nederlanders langzamerhand aanvaardbaar
jp en zoo mogehjk zelfs begeerlrjk te maken.
De vogelaar lokt met zoet gefluit! Men zij
scherp op zijn hoede.
· ïä· èï
., i? j
.
@ ' ` ‘€ï£2‘-`- rë "'”' `ïgxï