HomeNederland en DuitschlandPagina 77

JPEG (Deze pagina), 538.57 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

.. .t te ' V i

1
d VI. , _
6-
Wij mogen niet nalaten in een brochure als
ar- deze te wijzen op de beteekenis van verschillende
zw- Duitsche machinatiën, die ten doel hebben j
invloed te krijgen op de Nederlandsche intel-
lectueelen en op het geestelijk leven van ons land. K
ner Het duidelijk voordeel hiervan is, dat, waar V
er- natuurlijk de stemming van een volk voor een
ien groot deel bepaald wordt door de dagblad-
366 schrijvers en door de kringen van kunstenaars
gc- en geleerden, het van het hoogste belang is
’ is dezen te doordringen van deze twee feiten: dat
Ze men zich in Duitschland buitengewoon en onbaat-
iek zuchtig interesseert voor Nederlandsche kunst
ke- ; en dat het kunstleven in Duitschland op een zoo
vg`! hoog peil staat, idat wij bij een nauwere aanslui-
mit Q ting bij het rijk alles te winnen zouden hebben. Het
nii §‘ een noch het ander is in overeenstemming met
de waarheid. Hier som ik slechts enkele feiten op.
Nadat men lange jaren niet de minste belang-
stelling voor Nederland aan den dag heeft gelegd,
vindt in dezen tijd niemand minder dan Prof.
Dr. Umzrcn voN xtKfILAMOW'I’l`Z­iilöLLENDORF het
I noodzakelijk om de kennis van de Nederlandsche
je taal in Duitschland en in het bijzonder in de
Westelijke grensprovinciën, te verbreiden. Ge-
Tj lreimrat FRIEDRICH GöNERT schrijft in ,,Der
li ’l`ag" een lofzang op de Nederlandsche taal in
6i een artikel: ,,Holländisch als Gymnasialfach".
Verder ontdekken Duitsche uitgevers even
al plotseling een toornelooze liefde voor de Neder-
landsche letteren. Na tientallen jaren Noorsche,
T Russische, Italiaansche en Spaansche boeken te
· hebben vertaald, beginnen zij in dezen tijd met
1
­­~;§#··•#•V,-­··V· " /q­ · l