HomeNederland en DuitschlandPagina 75

JPEG (Deze pagina), 545.56 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

Ui 7-.--..,., _, , , ,_ __ _ , r · ii {
n lïé
73
i hebben, ook het schema voor den vrede zullen
weten uit te werken, zooals dat voor het bereiken
van het Groote Doel noodzakelijk is. Het kan
; deze mannen wel ongewenscht voorkomen, dat de
vraagstukken, die zij later zullen op te lossen
t hebben, thans reeds het onderwerp van een open- l
‘ bare bespreking uitmaken, maar men kan zich
j wel uiten over de leering, die we uit het krijgs-
j verloop tot heden trekken moeten.
ç j ,,De Natte Driehoek" noemden in mijn jeugd
1 1 de schippers het Noordzeegebied, dat zich uit-
ä , strekt van Helgoland tot aan de riviermonden.
3 , De ervaring, die wij gedurende de eerste oorlogs-
1 ­I· maanden op de Noordzee opgedaan hebben,
5 1 doet onweersprekelijk duidelijk zien, dat voor
j de actie van onze slagschepen onze havens achter
3 § dezen ,,Natten D1iehoek" ons niet de noodige
Z , mogelijkheden openen, en dat he! noodzakslük
T · voor ons is naar bmïácn, aan zes, ie komen.
· De overlast, die onzen overzeesehen handelbijna
3 tot stilstand brengt, is voor de Engelsche vloot
3 alleen te bereiken, doordien het Noordzeegebied
l gemakkelijk af te sluiten bleek, en de zeeroovers­
Q druk, dien Engeland thans op de neutrale
C Scandinavische staten en op Nederland uitoefent
¤ * zou onmogelijk geweest zijn, indien wij voor
» onze vloot een basis gehad hadden, die over-
l eenstemt met de beteekenis en de strijdvaardig­
L heid van onze dappere oiiicieren en onze zeelui.
. Daarom moeten wij in de toekomst een steun-
1 · punt voor de vloot hebben, dat de Noordzee-
r beheersclit en dat ons tenminste in dit deel van
W de wereld gelijke zekerheden waarborgt, als die
ä
“_*`?`°'>"/"" Y ’ F, '