HomeNederland en DuitschlandPagina 72

JPEG (Deze pagina), 574.85 KB

TIFF (Deze pagina), 3.50 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

· IL,¤* `4 "Y"""`“ ‘ i l" ' `: ' Ta" r
j j 70
Ti 4 ë zi ll I ii
I il { lj ° d t stelli e wijze de formeele E-
_j ring, door op e mees g _ al
‘*; lj verzekering te herhalen dat, zelfs ID gev van ,
J ?] g al een gewapend conflict met België, Dultschlamd
j j onder geen enkel voorwendsel Belgisch grond- j
in gj gebied zal annexeeren. De oprechtheid van deze J
verklaring wordt bewezen door het feit dat W1]
,2ï plechtig ons woord aan Holland verpand hebben j
`L _‘ zijn neutraliteit strikt te eerbiedigen. Het legt ‘
j‘ voor de hond. dat zon met met voordeel Belglêch
grondgebied zonden lennnen eznnexeeren zonder
è ïïê ä tegelnkertnd grondgebied te verwerven len koste
van Holland.
lr l v l >I= *
we #
Een Duitsch officier zeide eens tegen den 'V
Heer Frncnnr, Burgerrneester van Warsage, een
z j? volkomen vertrouwbaar en honorabel persoon.
j ,,/ll de kleine stolen verdtoryngn en hij zinspeelde
’fi . hierbï op België en Hollan . _ _
Eeri ander löuitsch, zeer hoog hoofdoffmxer,
‘" l t L Graaf vAN B., sprak 9 of IO Augustus l‘?14 tot
i l I een Belgisch oud­diplon1aat die zich toen 1n Luik
ii ophield; ,,W'elk een droornbeeld koestert gl]
* Belgen nog! De ind der kleinere volken es voorbn:
iw ° Bovendien, gij leeft slechts op onze kosten, gig
Q en de Hollanders. Anïwärpen en Rotäcerïlïam
h bben hun welvaart s ec ts aan onze _an ge-
nïnoten te danken. ïie hun uitvoäg en ignvcë; j
i i i het grootste gedee te is _voor r_ enm __ ‘
ig Duitsche firrna’s. Gelooft g1] heusch dat W1]__Z00
r naïf zullen zijn u de steden te laten, d1e wl; tot In
l rijkdom hebben gebracht? Neen, Antwerpen en ·
Rotterdam komen ons van rechtswege toe en
1 a
>4«§· g 52
wl l l
An. r
lj ’ l
l.a ra «
w.] w
j
, 4.4 "wrwaanëiflï-·^4"*"*' Y