HomeNederland en DuitschlandPagina 70

JPEG (Deze pagina), 605.42 KB

TIFF (Deze pagina), 3.45 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

' ‘ ‘·' " ï§Q_; f; i M"
,ï ,1 ,;
sa
· ll ll ç
» De Heer voN IAGOW gaf ze echter niet op. Hij [
ig? g gg zette de gedachte uiteen, dat alleen de groote e.
lj mogendheden bij machte zijn te koloniseeren. lg
·z ;* ç jg H zj onthulde zelfs znn gelmïmste inzichten toen
E ig hä staande hield, dat de kleine staten de onaf­ E
* E? _ hankelnkheid waarin zij tot nog toe geleefd hebben, r
l j a ll niet konden bewaren in de omschepping die in r
j j Q J Europa len bate van de sterkste naties geschiedde, E
elf j l als een gevolg van de ontwikkeling van de oeco·no­
{ mische krachten en van de verkeersmiddelen. ze Q
waren voorbestemd te verdwnnen of zn moesten
jj in de belezngensfeeren der groote mogendheden
worden opgelost.
,§ §; De ambassadeur antwoordde: {dat Frankrijk {
ji j I daarover gansch anders dacht evenals Engeland, T
voor zoover hij meende te weten; en dat hij bij
j l j zijn evertrrlging bleef det zekere onderlinge
{ schikkingen noodzakelijk waren voor het prodne·=
g tief maken van Afrika, maar dat, in den zin
i g j Q der voorwaarde door den heer VoN ]AGow ge-
t ij ~ steld, geen overeenkomst mogelijk was.
f Daarop antwoordde de heer voN ]AGow
LQ ‘ lj§` j haastig dat hij slechts een geheel persoonlijke
j l ‘ meening had voorgestaan, dat hij als privaat
g j; = persoon gesproken had, en niet als staatssecreta-
ris het woord richtend tot den Franschen gezant.
g f j, ._ Niettegenstaande dat hecht de Heer CAMBON
jl? r groote beteekenis aan de inzichten die de Heer
, ; _ L von ]AGow in dit onderhoud heeft durven bloot- ‘
Q I r leggen. H1? denkt dat wg er belang bn hebben te
Q. F E weten, hoe de officieele leider van de Duitsche
politiek gezind is jegens de kleine staten en hunne
M ., Q kolomen.
¥· z ­
‘ ï ï «

E §
. ll ­. '
lv l ' e