HomeNederland en DuitschlandPagina 69

JPEG (Deze pagina), 521.02 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

lE·a ik i` Q.ï;...Q;Lï.';;,;§.;;.;.i..a"'i e,
l l
.
67 O;
L- a Kort geleden, tijdens een afwezigheid van
zt vg M. CAMBON, ontmoette de Staatssecretaris van =
ng li Koloniën den Franschen gevolmachtigde op'ieen i
’1; soiree, en eenige dagen daarna den Marineatta- ,
t- ché; de Heer voN jaoow had hun gezegd dat »
Ԥ Duitschland en Frankrijk overleg zouden moeten
1- plegen voor het aanleggen en verbinden van de
»g § spoorwegen die beide landen van plan waren in ‘ H
1- Afrika aan te leggen opdat geen concurrentie
la zoude ontstaan.
;­ ` De Heer CAMBON vroeg wat de bedoeling van
' ·· dezen voorslag was. De Heer VON IAGOW ant-
i woordde dat de zaak nog in studie was maar
t dat hij gelijk de Heer SOLF van meening was, r
H *1 dat een overeenkomst tusschen beide landen
g á evenals eene met Engeland allervoordeeligst zou .
vz * zijn. In dit geval, hervatte de gezant, zou België
j tot de besprekingenuitgenoodigd moeten worden,
li want het is bezig nieuwe spoorwegen in den
Congo aan te leggen; mijns inziens ware het
_ verkieslijk de conferentie te Brussel te doen
E. plaats hebben.
1. - ,,Neen, neen!" antwoordde de Staats- J
secretaris ,,want het is ten nadeele van België j
dat wij een overeenkomst zouden treffen." -
,,Hoe dat ?" -­- Vindt gij niet dat Koning LEO-
POLD een te zwaren last op de schouders van
België gelegd heeft? België is niet rijk genoeg _
`t om zoo’n uitgestrekte bezitting productief te 1
k maken. Het is een onderneming die zijn finan- g
>r cieele middelen en zijn expansiekracht te boven
ri gaat. Het zal gedwongen worden er van af te zien. H
De gezant vond deze meening zeer overdreven. 'j
(
vr; ` ·’·-«g•ï­·*r' ." ·» ` _ ` "
.­ .. _M¤I*