HomeNederland en DuitschlandPagina 67

JPEG (Deze pagina), 556.76 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

Jv ·#~.2_.t_,.,~....‘...gï:._.;.::._::.,gï.:.a.;,,.,,...,....,_ ..,. r`..T,r, ..,. Me _- mw,. M _ uw gl; _,_,,_________,_____ï`__»g__{__,;=_ g
i
65 <
te waardeeren ook al komt zij nog wat vroeg. i
E1 ä Wij hebben pas gelezen, hoe de op een na
Fe z hoogste chef van den heer ZIMMERMANN een
m g plechtig gesloten tractaat, waarop de hand-
ïjl i teekening stond van een Pruisisch Koning,
€· § noemde een vodje papier. Dit is medegedeeld
I' door den Engelschen gezant te Berlijn, tot wien
2E g door BETHMANN HOLLWEG die uitdrukking ge- ‘
Ie » bezigd werd (met begeleiding van een verachte- ‘
m J lijk gebaar), en het is nooit weersproken.
a` l Wij hebben pas gelezen, hoe eenige jaren
*11 L terug - het Belgische Grijsboek bracht het
t' j nieuws -­ officieel aan de Duitsche Regeering
ii »; gevraagd werd door de Belgische om toch eens,
JJ in antwoord op zekere uitlatingen van invloed-
Et E rijke personen, nogmaals in ’t openbaar te be-
, l vestigen dat Duitschland, bij een oorlog met
lg j Frankrijk, België niet zou binnendringen, BETH-
[' ll/IANN antwoordde toen, dat de Duitsche Regee-
ïï u ring de stellige verzekering daarvan gaf, maar
dat zij ze niet in ’t openbaar kon geven, omdat
F' Frankrijk dan allicht de versterking van zijn
Ee lj noordgrens wat meer zou kunnen verwaar-
l' loozen om de oostgrenzen des te onneembaarder
P T te maken. Deze mededeeling van het Belgische
I: Grijsboek is nooit weersproken.
LS Wij hebben pas gelezen, hoe een Belgisch
P journalist den Dnitschen gezant te Brussel vroeg
ll Q of Dnitschland van plan was zijn weg naar
'S Frankrijk dóór België te nemen. De Duitsche
*‘ 2 gezant gaf de stelligste verzekeringen, dat
" Duitschland nooit of te nimmer Be1gië’s neutrali-
‘ê jg teit zou schenden. Vier en twintig uur later stelde
in ni { . q·K?r-,.,,___,____'___,__?’ · 1/gx
> ., "I•­~