HomeNederland en DuitschlandPagina 66

JPEG (Deze pagina), 607.02 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

·_ gft " ‘· G ;‘- i
iii il
`, gl _
‘ mit Holland richtig gelöst werden ...... " Veel ,
{ gl precieser is Haeckel, die in 6,Das Moäisitische ,
.’ Q, Q ïï ]ahrhundert" van 16 Novem er 1914 e gië in .
Qg jy -= drieën deelt: Luxemburg vergroot, wordt een g
ï:ê­r§? g l Duitsch staatje, het grootste deel van België, ‘
vermeerderd met wat Frankrijk van zijn noor­
delijke departementen af zal staan, wordt een 3
ll! ander Duitsch staatje; het noorden van België
jij g l! komt aan Nederland. Van nog recenter datum 5
zijn geruchten over katjesspel met de f1amin­
i ii ganten te Gent: enlïle jonge hoofän zouden
daar werkelijk met i weet niet we e vooruit- ·
zichten zijn op hol gebracht. De nuchterder
Hollander zegt: ,,e1, e1"; een klank waarbij hij .4
zich zeer veel _denkt_ en_ die het voordeel heeft lg
van de neutralrtert niet in gevaar te brengen: _ l?
gij De Duitschers moesten eens weten, hoe weinig
E gg aanlokkelijks het prijsje voor _ons heeft! LAM-
PR;a<êHT1£êe1efênwel gelijk, dat Z1] ons nog maar
weng H ...•..
Nog een Nederlandsche stem over het onder- Q
l gêj houd TROELSTRA-ZIMMERMANN. Zelfs de redactie
van de Groene, die men toch niet van chauvi­
I. j nisme kon beschuldigen - helaas! -- rook lont.
In het nummer van 1 November 1914 lezen wij:
Q; ,,Politiek mogen wij dus aannemen, dreigt ons
land geen gevaar! Maar omdat er in de woorden 3
i i, van den Berlijnschen diplomaat reeds nu, terwijl
, in ’t Oosten en in ’t 'Westen de Duitsche legers
geen stap vooruitkomen, een neiging wordt ge- j
Q openbaard om ons op eenige nauwere ,,econo­
mische" aansluiting bij Duitschland voor te
bereiden. De openhartigheid van d1t streven is
~
1, . ?
E
~
. V
·‘ ­ ·····~g5g;»e<`aïïr;‘=‘¤="'<-EQ! ’ ""à:7‘