HomeNederland en DuitschlandPagina 63

JPEG (Deze pagina), 554.16 KB

TIFF (Deze pagina), 3.41 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

.. . z e . `T.Q,e_W ,___ ,m__W,___,_ _<___ ;_,Q~Q_,_ï__ jj; ii ‘ ‘ ‘ ,
mm“""` , ·ï
‘ 1 J,
61 ;
T
Wij de annexatie van ten minste een deel van het r
der- Nederlandsche grondgebied. ~
mo- i Wanneer men Duitschland’s vrijwel ollicieele W ’
gens verklaringen omtrent het eerbiedigen van de .
1 js ‘1 Nederlandsche neutraliteit de wereld inzendt, »·
waarom hoort men dan tegelijkertijd zoo vele
ma ,g en zoo kenmerkende stemmen, die naar de
te annexatie van België vragen? Wat de vriend- - N
an- ` schappelijke toenadering beteekent, waarover de
;o€- ä heeren ZIMMERMANN en TROELSTRA zich hebben j
md f onderhouden, kan blijken uit het feit, dat de
ing Duitschers een zelfden ,,band" met België ge-
agu zocht hebben in den tijd dat zij hun ultimatum p
ons zonden:
ap- ,,De Duitsche Regeering zou het daarom zeer
iï levendig betreuren, indien België het als een
een W daad van vijandschap tegen zich zou opnemen,
gm- Q dat de maatregelen der vijanden van Duitsch­
, land dit Rijk verplichten uit tegenweer ook
ms 13 zijnerzijds Belgisch gebied te betreden/’
ng (Bijlage NO. 20, Belgisch Grijsboek).
er- <
een In de Gids van januari 1915 spreekt de heer
gid { H. T. CoLENBRANDER. redacteur van dat tijd-
. schrift over de verschillende plannen om België
ijk , te annexeeren. Hij doet uitkomen dat men liever
{1;- niet over Holland spreekt in alle brochures die
en daar in Duitschland al zoo uitkomen tijdens den
ms { oorlog. läïanneer men daarnaast de uitlatingen
,_1­ in boeken van vóór den oorlog legt dan moet
en men zich rekenschap ervan geven dat het hier e
jj; een stilzwijgen is, opgelegd door het Duitsche
er gouvernement, want vóór den oorlog spraken de
~= ­­ . Y
__! · V . .·,.· .. K pl J