HomeNederland en DuitschlandPagina 62

JPEG (Deze pagina), 589.33 KB

TIFF (Deze pagina), 3.41 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

a `,. ~ ·v­ · n ­~ · ·« ~ `
. AE, I
>` »‘ 7
T E j S
j 1 A 6O
' ïi ig §‘ kelijk gezegd heeft, inmiddels vervaagd is. Wij F;
l · ä; herhalen derhalve de uitlatingen van den onder-
[ $5; _ staatssecretaris, voor zoover zij op het oecono-
2 §ï! misch gebied betrekking hadden, en wel volgens
äj den tekst, die in de Nederlandsche bladen is ij
3** j l verschenen:
‘YY ,,Omtrent de oeconomische verhoudingen na
den oorlog is nu nog niets met zekerheid te
; zeggen. Ik kan mij voorstellen, dat in aan-
sluiting aan den oorlog een economische toe-
‘= nadering tusschen verschillende staten tot stand j
j jïw komt en dat Nederland zelf het in zijn belang fi
gj? acht zich daarbij aan te sluiten. Maar ook in een
dergelijk geval moet iets nieuws tusschen ons Q
E ig en Nederland niet anders dan op vriendschap- gá
pelijke wijze tot stand kon1en."
aïàgjï De onderstaatssecretaris heeft dus met geen Q
21 wocïrd vanddwang gewaagd, doch juist het tegen-
i n JL; dee geze . ,3
i Hierbijgzij aangeteekend: Vl/'ij herinneren ons
echter dat de Heer TROELSTRA, naar aanleiding Q
rsi van zijn gesprek met ZIMMERMANN, heeft ver-
_" § »E klaard, dat dit van dien aard was, dat het een i
,§ bedreiging tegen de politieke onafhankelijkheid
van Nederland inhield. ·
fi En aan den anderen kant, hoe is het mogelijk
de verklaring om de Hollandsche onafhankelijk-
heid absoluut te verdedigen, samen te rijmen
, g j. met de duidelijke neigingen in Duitschland be- _ ,,
j‘ treffende eene annexatie van België, waar
gi? Duitschland zeer officieel te Londen heeft laten
jg l‘; · verklaren, dat een uitbreiding van het Keizerrijk
g QT ten koste van België niet nuttig zou zijn zonder
.. 5
it
i gi, i° $ I
ä l l ï
___4<____`;_______W gwq ___`___Y_Lï,,,`T... 7.,r.- .­-.. >· --· · V `nhkï