HomeNederland en DuitschlandPagina 61

JPEG (Deze pagina), 514.00 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

4 V ­·- »g,-­~,_.-·-_._--,.-».~.~«»~«--... -.. ..·­»:,··: ;:‘.;::ï:.;t:;ï:1ïT.ï::;::..:‘;.ïïiïi:5ï;',1;ïEïï';"f;’_."'.‘,‘l'I"'
E é
» 59 ~ ï
i toenadering tusschen verschillende staten ont- _
u ä wikkelt en dat Holland het dan zelf in zijn be- ­ `
’Y , lang zou achten, zich daarbij aan te sluiten.
1: Maar ook in zulk een geval zou iets nieuws
‘ tusschen ons en Holland slechts op vriendschap- 1
1; pelijke wijze tot stand komen."
gi .
1 In aansluiting hiermede volgt de naderelcom-
1 ll rnentaar van Duitsche zijde. Wij citeeren ,,I·Iet
_ lj Vaderland" van 6 Maart 1915, onder titel
jg ,,Duitschland en Nederland".
t BERLIJN, 5 Maart. (VVB.) De Norddeutsche I
: ll Allg. Ztg. schrijft: In een der hatelijke artikels,
­ waarin de Amsterdamsche Telegraaf de zaak der
i Y Entente­Mogendheden tegen Duitschland ver-
; dedigt, veroorlooft dit blad zich een rechtstreek-
¢ sche vervalsching van de uitlatingen, welke de
e plaatsvervangende staatssecretaris van buiten-
· landsche zaken in October van het vorige jaar
. tegenover den Nederlandschen afgevaardigde
E TROELSTRA heeft gebezigd.
De Heer ZLMMERMANN, schrijft genoemd blad,
was openhartig genoeg om te kennen te geven,
dat een overwinnend Duitschland niet aan de
politieke en territoriale integriteit van ons land
{ raken, doch ons tot een oeconomische toenade-
ring, d.w.z. tot een toetreding van Nederland tot j
ä het Duitsche tolverbond dwingen zou.
De Telegraaf speculeert er op, dat de herin-
3 nering aan wat de onderstaatssecretaris wer-
ll
wargr W?-v·¤­-­·-··:·~·~»»~···»~·##·-·-·· ~·~~ ‘vV‘"""""" ¤¤·" 1 ·V‘*‘····* sf `