HomeNederland en DuitschlandPagina 59

JPEG (Deze pagina), 546.64 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

· v ` ' ”" """’ S§«'T«'Z,ïei·;·L`_ï'JZf•lT­Zï."l"'SC.S'STï CTIE`, Z1? f”i'Z‘:I_'fj'ï;#,Sïi"""""""""" j
Q 57 ‘ "
op ä Rede van den Koning van Beieren op het
:s­ feestmaal van de Beiersche kanaalvereeniging te ‘ 1
at Furth: .· p
ns ,,Op de oorlogsverklaring van Rusland volgde s 1
en die van Frankrijk en toen ten slotte nog de W
et Yj Engelschen op ons aanvielen toen heb ik gezegd:
te ij ,,1k verheug mij er over; en ik verheug mij er Y
te dáárom over omdat wij nu met onze vijanden
j kunnen afrekenen em omdazf wü nu eindelijk - ·
11, en dit gaat in het bijzonder de Kanaalvereeniging
de aan - aan directen uitgang van dm Rijn naar
er zee ·ve1’krq'gen."
’e- Deze woorden waren zelfs denDuitschers in den
rs overmoed van hun schijnbare successen te kras.
ai- “ï Het Duitsche gouvernement zag dadelijk de
n. strekking, den omvang en het gevaar van deze
e- Q; koninklijke openhartigheid in. De groote dag-
rs- bladen lieten bijna alle de gevaarlijke zinsneden
zn ;_ uit hunne verslagen weg. Maar er moest nog meer
en gedaan worden om de oorspronkelijke en directe
re bedoeling van den Koning te verdoezelen en den
ze = indruk er van te verzwakken. Daarom verdraai de
*ij het oflicieele W'olii'-bureau heel officieel de door-
1- lg luchtige woorden en kwam zoo tot het volgende
it is onschadelijk uitziende zinnetje, dat overal werd
en ; rondgeseind als authentieke tekst van het ge-
1s j sprokene: ,,De Koning sprak de hoop uit dat
s- L Noord- en Zuid­Duitschland gunstiger verbin-
zt i dingen met de zee zullen verwerven."
1; ‘ jammer maar dat de Miinchner Neueste Nach-
ïj richten van 8 juni 1915 den oorspronkelijken tekst
1- bracht onder dezen openhartigen titel:
,,De Duitsche Rijnmond".
g¤¤-¤-v»·­‘f•·=«;>a·.«·•«•«,«­=«».­>·;,Y·r.( < , Y