HomeNederland en DuitschlandPagina 58

JPEG (Deze pagina), 595.09 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

..rri ” , * * Lexa; ‘
W i
Kg;
Q jl!
gêï 56 .
A ‘f E5; vr
stellen ons" sprak de afgevaardigde ,,gehee1 op Z
gy het standpunt van de verklarrngen die de rijks-
jg gj]; kanselier gisteren heeft gedaan, namelijk dat Q
2- ïgï, het erop aankomt ons alle slechts eenigszins
lg? mogelijke wezenlijke waarborgen en zekerheden Q?
i n ij te verschaffen, daarvoor dat geen mensch het EJ
meer zal wagen den strijd tegen ons aan te rl
binden en om ons huis vast als voorheen te .§
kunnen opbouwen." jj
Afgevaardigde SCHIFFER, nationaal-liberaal, j
c ëgl, ,,0Ver het doel bestaat inderdaad tusschen de 3;
sociaal­democraten en ons een klove. Zeker
ook in <ïnze äogen is onzedoorlog geen verpve-
MV ringsoor og, aarvoor zou en wij een ofers
gebracht hebben. Ook willen wij ggen uitbrei­ if
‘·: § ;4;=f,, dmgsoorlog volgens Napoleontische beginselen.
V Wij beweren echter Wel, dat tegenover de onge-
hoorde offers aan geld en bloed een schadeloos-
. fg stelhng behoort te staan. W ij willen echter geen ;_
1 land veroveren, maar onze opofferingen leggen
r ons de verphchting op ons I reëele, grijpbare j
·ï ggjf zekerheden te verschaffen, daarvoor dat deze ig
offers met vergeefs zijn gebracht. Zouden wij jg
‘ genoegen nemen met welke hoopvolle verwach­
r t1ngen_ook ? W1] zijn tegenover ons volk verplicht ;@
ten minste voor de_komende geslachten een
vast bolwerk op te richten, tegen allen die ons
lf ` ; aangevallen hebben. Dit 1S het onderscheid tus- j
i Ft E schen de sociaal-democraten en ons, dat wij niet t
. willen terugvallen in de vroegere droomerijen; *
E 1* j dat wij niets van vriendschap - waarmede wij
ll f l l bittere ïlrvaringen hebben opgedaan - verwach-
ten ·wi en.’· _;_ .
‘ ä ;. .
‘ á 2 j
" z i E
g ft r
e Q A, ._·- ·· ~-·· ‘·o··ror· ooooo er """’