HomeNederland en DuitschlandPagina 57

JPEG (Deze pagina), 457.09 KB

TIFF (Deze pagina), 3.41 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

lg? ww w . - , __ ,. ,. .,,. ,, , ,.,_,,,.­-»­«·;;=;«;_;­­.­. ·.··».·y­;.T;?_;;':;..­­r:..­L,........... @:_:.·..., j
l 1
{ vr.
r 5 De Rijkskanselier VON BETHMANN HOLL~ Q
r Q WEG sprak in de Rijksdagzitting van 28 Mei ­
_ ’ 1915 de volgende woorden" .... volhouden, tot ,
é wij ons alle mogelijke werkelijke waarborgen en
‘ zekerheden hebben geschapen en verworven, ·
Q dáárvoor dat geen onzer vijanden - hetzij _
» _ alleen, hetzij in vereeniging - weer de wapens
·# tegen ons zal opnemen." ‘ -
Den volgenden dag in de vergadering van
29 Mei sprak de socialiszbischc afgevaardigde
EBERT:
,,wij weten dat wij in overeenstemming zijn
met de groote lagen van alle volkeren, over het
feit dat wij denvrede willen zonder overweldiging
van eenig ander volk, een vrede, die een duur-
zame samenwerking van alle beschaafde naties .
mogelijk maakt. Daarom keeren wij ons met
beslistheid tegen die stroomingen die den vrede
afhankelijk willen maken van allerhande ver-
overingen." j
Daarna protesteert:
de Graaf VAN WESTARP, conservatief, tegen de
verklaring van EBERT, volgens welke de vrede
onder geen omstandigheden afhankelijk van ver-
. overingen of als men het zoo noemen wil, ge-
biedsvermeerdering gemaakt zou worden. ,,Wij ;
I :
.l..... rl
*"‘*"ï¥ r · ‘·”*""*“¥"“‘#<··‘···‘"‘*"v‘<·,,_ `*¤;""""""""’" ¤¤"* sz v