HomeNederland en DuitschlandPagina 55

JPEG (Deze pagina), 508.75 KB

TIFF (Deze pagina), 3.40 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

i l"` ` s e, , ,, A , i Ii r
' , á
53 1
1 , r
· Zwitserland, de Nederlanden en de andere lan- ` H
{ä den, welke u zooeven noemde, vormen het {
· l natuurlijk complement van het Duitsche Kei- Ii
j zerrijk. Hun zeden, hun taal, hun geschiedenis T 1
F en hun tradities, alles verbindt hen aan ’t oude ’”
' Germanië." ­ " "
' j ,,Het is niet aan mij," hernam de Fransche j
schrijver, ,,het voor de andere staten op te ne- *
· men. Maar wat Holland betreft, dat is iets an- Q f
ders; ik heb vijf jaar in dit gastvrije land ver- j
j keerd en ik durf u te verzekeren, dat ik het ï
* ken ..........
,,Ge kent het heel slecht", zoo viel de Duit­ `
scher hem in de rede, ,,u hebt alleen het cen- ~
trum van het land bezocht, dat wil zeggen alleen
die provincien, die werkelijk een zeker autoch- Q
toon karakter vertoonen. Als u de oostelijke pro-
vincien hadt doorreisd en bestudeerd met den-
zelfden ijver waarmede u de westelijke bezocht;
als u slechts eenige dagen hadt doorgebracht
in die streken, welke aan Hannover en 'West-
phalen grenzen, dan zoudt u gezien hebben
welke karakterovereenkomst daar bestaat met
het Duitsche grensland en hoe de nuances er
ineen vl0eien." ·
Aan de conclusie van den heer HAVARD, welke
het laatste hoofdstuk van zijn boek beslaat, ,
ontleent de heer TRIP het volgende: I
,,Men betwist dit land (Holland) het recht
op zelfstandig voortbestaan op grond hiervan
dat het een deel zou zijn van een groot geheel.
Men vergeet echter, dat ditzelfde land eenmaal
j l
*=ï3ï‘vdï€`J ., __ ,_ _
i ``if " s ” MMT "”«W°W“"°V v