HomeNederland en DuitschlandPagina 53

JPEG (Deze pagina), 485.95 KB

TIFF (Deze pagina), 3.40 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

g~.§ ‘ .Q` ,__, _ ,, l .. . · _. V ­ . __ ,, ..Y, _. A AT,
, TL té,
E 51 ‘ ?
ij 1
[P van den geest. En wanneer die richting het L 1
ill pangerrnanisme heet en spreekt van de hypo- ‘
1· theek die het hebben zou op ,,das mitteleur­ jj 1
€, _§ opäische Germanentum," protesteeren wij in ‘ 'j ^
1% 1 dubbele hoedanigheid, èn als menschen, èn als ¥ ‘
yfï j Nederlanders. ‘ j
H § In de (oude) ,,Groene Amsterdam- 1
11 , m e r" van 10 ]uni 1916 vindt men een artikel, · ‘
ïï ï getiteld: ‘
H ,,De Grenzen bedreigd! ,
" 1 (Een oud boek van actueel belang), door _
I- SAM TRr1>." 5
113 Dit artikel handelt over een veertig jaar ge- i
=1‘ leden te Parijs over Nederland verschenen boek,
d getiteld: ,,Les Frontières menacées."
T- t De heer SAM TRIP (waarschijnlijk pseudoniem)
9 duidt de schrijver van dit boek, HENRY HA-
1‘ VARD, aan als ,,een der weinige vreemdelingen, _
1K die van ons land iets meer hebben meegenomen
’­ dan een schetsboek vol visschers met wijde i.
· broeken en havelooze Uilenburgers/’ en onder- l
1 stelt dat zijn vijfjarig verblijf ten onzent en
B zijn reizen door ons land meer dan waarschijnlijk
­ het gevolg waren van een wetenschappelijke ‘
1 opdracht. _
, Wat nu de heer HAVARD zelf betreft, deze `
1 vertelt in het eerste hoofdstuk va.n het genoemde ‘
II boek, dat hij, bezig zijnde de tweede uitgave ‘
1 voor te bereiden van zijn ,,Voyage aux villes
mortes du Zuyderzee," alles opspoorde wat er in Y