HomeNederland en DuitschlandPagina 51

JPEG (Deze pagina), 551.00 KB

TIFF (Deze pagina), 3.40 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

_,;,­':> . _ ___',_ _ ____ . . _... , _ _ __ . a- . · , ‘ _., _ ~ ., . ,».r. » <.. .. l
ï r
'‘'·
Tl E ïï
49 *
m ï blik: het boekje is van 1912. Trouwens wat Y
le y stelde Larnprecht reeds in 1904 aan de staat- _
,1; kunde van zijn volk in de naaste toekomst als ,4 `
je doel voor oogen? in zich op te zuigen wat hij il
S_ noemt ,,das quellende Leben des mitteleur- T i`
l_ _ opäischen Germanentums.") f '
5_ l Des m i t t e leuropäischen Germanentums; .
le J dit localiseert althans de aanspraken een weinig. ï
,ê De Noord-Germanen schijnen vooralsnog te § l
5_ kunnen worden gelaten voor wat zij zijn. Zoo- `j
veel te meer komt het op Nederland, op België, a
je ’ op Zwitserland aan. Niet op Engeland? Het ‘"
{ 1 kan niet gezegd worden tot Midden-Europa te `
á _ behooren, en in zooverre wordt het door de ~.
H I formule niet bestreken. Maar als rasgemeen­ - ~
.; schap politiek aanspraken geeft aan dengene fi
è ,, die zich als hoofd dier gemeenschap beschouwt,
H waarom dan eigenlijk voor het Kanaal halt
_ 1 gemaakt? Is het omdat het al te vermetel zou
Q_ zijn ten aanzien van Engeland uit te spreken
‘_ wat de pangermanistische gedachte niet schroomt
T_ te zeggen van Nederland: ,,der Gedanke irgend j
J welchen Anschlusses des Königreiches an das
_ Reich liegt in der Luft ?" Engeland als satelliet ¤
Q te winnen, men gevoelt het, gaat niet aan; F
i het is ten eerste niet Duitsch, en ten tweede is
5 het machtig. Nederland is niet machtig. Is het
, Duitsch? .
{ Ia en neen. Het is een tot kultureele, vervol­ .
i j gens tot politieke zelfstandigheid gekomen
t j stuk Nederduitschland, uit het geheel afgeschei-
_ den in den tijd toen dat geheel geen nationale
_ 1 Staat, maar een met den naam van Rijk ge- _
l
1 . ,
»;­*;;:,¤r’»· ‘°* ¥« *’”·""' !"""'