HomeNederland en DuitschlandPagina 49

JPEG (Deze pagina), 559.31 KB

TIFF (Deze pagina), 3.40 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

-._( ­ . ._ a . ­A Lui gg, A- L gr F wd . ,, ~ »­ M .» . Y ;
47 ·i gp
m ij naam voor Duitschland in gebruik geweest of L
dt gebleven; bij de Engelschen nog altijd ,,Germa­ · l
EH nië (Germany); de oude Franschen spraken van
en ll ,,terre d’Empire," of van ,,les Allemagnes."` _
[1; j Duitschland is evenwel een minder vaag begrip Q
in, i geworden dan het placht te zijn. Duitschland is
;j_ de nationale organisatie geworden van dat ge- Y ·
,1; i deelte der Germaansche wereld dat het langst ,
in ongeorganiseerd is gebleven. Het heeft eenige _§
t; moeite zijn verhouding te bepalen tot de Ger- ­
d maansche wereld aan den omtrek, die zich eer-
k jr der tot zelfstandige nationaliteiten heeft ver- I
E hard, in een tijd dat het groote midden dier wereld.
E_ i nog week bleef, in allerlei politieke gedaanten `-
,1; F kneedbaar. De eigenaardige omstandigheid doet.
H i zich voor, dat Duitschland zich tegelijk ouder, T
g ” eerbiedwaardiger, voornamer voelt dan andere
6 , Germaansche volken, en tevens jonger, verscher,
H onbezonkener, meer parvenu, de mindere nog j
E in vastheid van houding en levensstijl. Het offert
E niets van den roem van het oude Germanië op,
g vereert Arminius en Barbarossa, en tusschen ;
S die twee in Karel de Groote, die toch eigenlijk _
E voor het modern-Duitsche besef een ware ‘
C c rux moest zijn, immers hij staat minstens. `
[ zoozeer in het voorportaal der Fransche ge-
E schiedenis als in die van de nieuwe Duitsche; .
[ en eigenlijk vertegenwoordigt hij een princiep ‘
; waarmede de pangermanist van heden gansch S
. geen weg weet: dat der insmelting van Gallië A
. en Germanië onder den invloed der Latijnsche `
L beschaving. De Duitscher, is onlangs opgemerkt, ·
. is zeer gul in het idealiseeren van historische g;