HomeNederland en DuitschlandPagina 48

JPEG (Deze pagina), 577.36 KB

TIFF (Deze pagina), 3.40 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

,3 "` V "" ; ` r` r ...ï: «; ,...
if] " ’ 46 jj
·` ii r E il
’ i natie begonnen is al het mogelijke te doen om
* E de Duitschers die zij over de wereld heenzendt ;
. V met het oudeuland in nauwe aanraking te doen
g blijven; dat zij. daartoe scholen en vereemgingen Q
g .g onder de Duitschers in den vreemde sticht, l
; bladen steunt, lezingen, zangavonden, feesten t
T organiseert, is de natuurlijkste zaak ter wereld. r
E? ‘ Zij beoogt daarmede niets meer en bereikt tot ‘
. dusverre altijd nog minder) dan(wat voor den
A uitzwermenden Engelschman van zelve spreekt: ‘
’ dat de man op een'buitenpost zijnuvaderland
qrg *2 E niet vergeet. Dat Du1tschers,, waar zij zich ook
‘ bevinden, Duitschers blijven en voor ieder te jg
herkennen als Duitschers, is een minder ge- {
vaar voor andere volken dan dat zij voor het l
W uiterlijk in deze op zouden gaan, maar in zulken
getale dat zij ze kleuren. Het is in het belang i
die- van ander natiën, van andere` Germaansche
natiën in het bijzonder, dat D e u t s c h t u m
een zoo scherp mogelijk belijnd begrip zij. De v
ï 裏?‘ Duitsche geschiedenis heeft er aanleiding toe
gegeven dat scherpe belijning nog niet in die
jg iïij mate aan de Duitsche nationaliteit eigen is als
lj aan de Engelsche of Fransche bijvoorbeeld. Het
Duitschland der middeleeuwen en nog tot
in de achttiende eeuw was meer een rijk, een
ïïjïäëïl; wereld, een volkerengroep, dan een volk; de
ièaam ,,du1iltsch" zelf duidt geenk bäpaalden
, ermaansc en stam aan, maar tee en e, voor
het begrip van wie hem droegen, de tegenstel-
€;‘ ling van hunne groep tot die van het W el s c h-
t ii m, de _Romaansche wereld. Niet bij toeval 1S
bij naburige volken de een of andere nevelige
" lf
äêx
` .» i was-·e­~¤··•­··"*<s*”‘”#*”‘”»*i’"’u `“‘"