HomeNederland en DuitschlandPagina 45

JPEG (Deze pagina), 546.09 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

sail ­~ . _ t . ·- H ‘". ‘‘‘` *‘ S J
a ~= i
43 Q 1
W
op de borst van Engeland, zooals Napoleon het ,
reeds noemde -- zou als oorlogshaven voor
Duitschland van onschatbare waarde zijn; is het iT
ondenkbaar, dat de verleiding om Antwerpen te ¤
behouden, te machtig werd? Zou het bezit van *
W Antwerpen het dan niet noodig maken, ook de ‘·
beschikking over de beide oevers van den Schel­ ,
, demond te krijgen? en zou iemand meenen, dat Q
ä e Nederland op militair en economisch gebied nog ï A
lang zelfstandig kon blijven, wanneer het aan g
g de oost- en zuidgrens door Duitsch gebied werd .
L omspannen ? _ »
§ Voor de vrees, die wij in deze regels uiten,
is sedert de reden vermeerderd. Wij kunnen
j niet meer aannemen, dat het grootste deel van Q-;
j het Duitsche volk de annexatie van België als E
` een schandelijk onrecht zou gevoelen. Tal van "
uitlatingen van gezaghebbende Duitschers --­
Z 0.a. VAN DERNBURG, VAN BALLIN, VAN BAsSER­ =
MANN - doen ons het tegendeel vermoeden. Nog
j gisteren, den 29sten Mei, zei de woordvoerder
j der conservatieve partij in den rijksdag: ,,W ij ‘
moeten ons alle mogelijke waarborgen verzekeren,
* dat niemand het meer waagt tegen ons naar de
A wapenen te grijpen. Dat kunnen wij slechts be-
l reiken, als wij alleen de militaire, economische
, en politieke belangen van het Duitsche rijk
laten gelden en c.q. ook voor gebiedsuitbreiding,
die voor dat doel dienstig kan zijn, niet terug- . ’
schrikken." De nationaal-liberale woordvoerder
r viel hem bij: ,,De ongehoord groote offers aan
goed en bloed maken het ons tot plicht ons
tastbare waarborgen te verzekeren, dat deze ·;
-~<=¢­~r< T ï'*""""l