HomeNederland en DuitschlandPagina 44

JPEG (Deze pagina), 480.02 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

” T,. =~;/. ‘AA
1
i ë

1
Prof. Dr. G. W. KERNKAMP schrijft in een t
artikel in de ,,Vragen des Tijds" (juni 1915)
heinvdägïääïste week van October 1914 schre
ii ven wij:
, ,,Wij willen zoolang mogelijk gelooven, dat de Q`
militaire bezetting van België door de Duitschers ~
'I geen voorlooper is van de definitieve inlijving J
van dit land. Wij nemen aan, dat men het ook j
1n Duitschland als een schandelijk onrecht zou 'E
äf; gevoelen, wanneer een volk gedwongen werd ä
1 aan den oorlog deel te nemen en daarvoor boven- 1
1 dien nog gestraft werd met het verlies zijner i
onafhankelijkheid. De groote meerderheid der
Duitsche couranten heeft na Antwerpen’s val er
niet op gezinspeeld, dat de Scheldestad voor i
§'‘ J goed in de macht van Duitschland moest blijven, ’
1 Lggj; slechts een enkele heeft dit gewaagd." i
r, Maar de mogelijkheid blijft, dat bij een over­ 1
winning van Duitschland over de geheele linie ‘
i Q, de stemmen, die op het in bezit houden van
Antwerpen, d.w.z. feitelijk van geheel België,
rg ? i aandringen, talrijker zullen worden; een gelukkig e
gevoerde krijg pleegt den honger naar macht en ‘
gebied te vergrooten. Antwerpen ­- het pistool

nl
.__t__‘,,_:,< e . <·~«m·• ;y ~ ¤¤•y•¤|!•l¤PHm•¤F;”°'~?P”W'F¤ï<¤>¤ï'r "°°°°"