HomeNederland en DuitschlandPagina 43

JPEG (Deze pagina), 415.24 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

.Q,_,;.,b. _ , t. il J l l , . .. .,. ~ ~~ "_
* J
steenen pijp rooken en "zijn"Blookermdrinken,.
maar laat hij met Duitschland op goeden voet FJ
blijven. Zij het ook maar alleen uit angst en
niet uit overtuiging, zooals thans, waar zijn neu-
traliteit niets anders is dan de neutraliteit van
Italië, n.l. de slimheid, om af te wachten en zich ‘
dan aan de zijde van den sterkere te scharen!" g
En verder: ,,Maar waartoe zeg ik U dit, zoolang ; ,
ge die lieve Belgen uwe verwanten noemt. Tot '·
nu dacht men alleen dat de Hollanders tot de Z
Germanen gerekend werden, tot dat ras, dat Q
. met Godes hulp, nu spoedig Europa zal beheer- · ,
schen en gelukkig maken, met de zegeningen H;
van zijn beschaving! Het is onmogelijk, dat alle , .5
Hollanders denken zooals u, en het verraderlijke, rr jj
verdragen schendende, het wreede arglistige ’ z
° België als familie erkennen. Dan zou het eens
ook heeten: Wee U, H ollaml ! Maar, ik verzoek
u, ons Duitschers in kalmte onzen stillen en =
vredigen beschavingsarbeid te laten voortzetten. _