HomeNederland en DuitschlandPagina 42

JPEG (Deze pagina), 564.81 KB

TIFF (Deze pagina), 3.43 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

l .,:, ,_W «l.,_; . _,€; .·<ï
l.; ‘
`T: § f
Q. [
_ zinkt meer en meer in die duffe beperktheid,
g die het kenteeken van kleine sekten is.
5. lr Zonder den steun, dien het aan Duitschland
heeft, zou het reeds gestorven zijn. Goddank,
Eg gl dat de Hollanders niet onze vrienden zijn. Wij
ëç leven in den vrijen adem van de wereldgeschie-
Q denis, met die povere kleinburgerlijke gezind-
F heid hebben wij niets gemeen."
l Een andere opwekkende brief is die van den
J letterkundige Rrcrmnn ZOOZMAN. Ook een
jj is ,,intellectueel": Ook een ruimdenkend mensche-
lijk mensch met grondige kennis van de toe- _
standen waarover hij schrijft en van die bemin-
nelijke kiesche bescheidenheid, den Duitschers
ig *! zoo zeer eigen!
,,En wij zouden de vriendschap van Holland
gg zoeken? Holland moest met alle hem ten dienste °
staande middelen trachten cms vriendschap te
i verwerven en moest dankbaar en gevleid zijn
lt wanneer een buurman, die in alle opzichten
duizendmaal zijn meerdere is, hem welwillend
,5 Eg en minzaam op den schouder klopt en zegt: wel
ventje, en ben je altijd zoet? Omdat wij onbe-
reikbaar zijn in de wereld, daarom benijdt en
vreest ons deze wereld; en uit dien nijd en die
y vrees onstaat de haat tegen ons. Maar laten ze
,ç ons maar haten, wanneer ze ons maar vreezen.
QT; ij En juist Holland heeft alle reden om zich er
= voor te wachten, zulke dwaze gedachten in de
daad om te zetten, als die in uw schrijven voor-
komen. Eén slag van Sint­l/Iichaels ijzeren vuist ,
en waar zou Holland blijven? Die trage mijnheer
moet maar kahn zijn tulpen water geven, zijn


ll
»· -/.`«­­­­»·­--~ er "“ï,`