HomeNederland en DuitschlandPagina 41

JPEG (Deze pagina), 459.77 KB

TIFF (Deze pagina), 3.45 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

M.- " ‘­ï¤ ~ · »· · e ~· · ··
Fi [ j
MP!
II.
Thans volgt een tweetal Duitsche brieven. De gi ,
eerste is die van Prof. Dr. ADOLF LAssoN, Hoog- 1
leeraar in de Wijsbegeerte aan de Hoogeschool « ,
- te Berlijn. Niet de eerste de beste dus: -.
,,Veroorloof mij nog een paar aanvullingen, J
., opdat U ziet hoe een eenigszins ontwikkelde
Duitscher denkt. Als men Duitsche geschied- Qxä
schrijvers mag gelooven, hebben de Hollanders
gelegenheid gehad om de Belgen in hun onaan­ `
gename eigenschappen (1830--50) te bestu-
deeren. Hollands gebruiken en zeden, weten- r
schap, kunst, godsdienst, zijn een aanhangsel _
van Duitschland en Holland leidt een zeer ge-
makkelijk bestaan, in slaaprok en pantoffels, f
dat weinig kost, met weinig moeite en weinig g
nadenken. Wanneer hun dat genoegen doet is
het hun te gunnen, de Duitscher heeft hoogere
plichten en een hooger streven, dan dit erbar-
melijk kleinburgerlijk gedoe. Holland is volkomen 1 j
vrij in zijn denkwijze, maar een handeling, die _
. vijandelijk is tegenover het Duitsche rijk zou de · ‘
‘ ernstigste gevolgen kunnen hebben. Wij Duit- .
· schers hebben voor het tegenwoordige Holland ‘
. zeer weinig waardeering, geringe achting en '
. sympathie. Holland, in zijn geïsoleerdheid, ver- r
{ . .
'·{·"!“"`v `ïqw ï°-_°”’W­" )"* è" ­­ï'r­vï--