HomeNederland en DuitschlandPagina 39

JPEG (Deze pagina), 469.82 KB

TIFF (Deze pagina), 3.39 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

,,lg_,,j;B._? .­.. ‘· .. . . f ‘ · y ;;; ’ _,,_,_._ _. ,_,;; ,,, j ­· ‘'‘‘‘ r ‘ r ’·‘‘ ··‘· ‘ Q
j? i
37 Y
` Slechts ééne aanleiding zou er kunnen'”?be­ à
staan, die ons Duitschers tegen onzen wil onbe- L5.
scheidener maakte. Vanneer in den volgenden
Europeeschen oorlog België aan de Duitsche
zijde, doch Nederland tegenover ons kwam te { ‘
staan. Dàn zouden wij de volken van den ;
Nederrijn weder dwingen tot de groote natie,
die zij eens hebben opgegeven/’
Op een andere plaats in hetzelfde werk
schreef TREITSCHKE reeds:
, _ ,,Holland werd ten slotte gesmoord in zijn
Q eigen vet. i_ °
i Heden ten dage is het een staat van den p
tweeden rang, welks geschiedenis niet langer `Q
I voor ons eenig dieper belang heeft."
En verder:
,,Het is een staat die niet zich zelf positief · ‘
handhaaft door eigen kracht, maar negatief.
door de balans van het Europeesch evenwicht."‘ Z
En:
,,Het is mogelijk en het is ernstig te wenschen ‘
dat Holland terugkeert tot het oude Vaderland." :
[Deze uitspraak is in iiagrante tegenspraak met een J _
vroegere uitspraak van denzelfden Treitsohke: ,,het is fe
duidelijk, zonder mogelijkheid van verkeerd begrijpen, dat .
de hedendaagsche Hollanders in het geheel geen Germanen `
meer zijn."]
ALBRECHT VJIRTH. ‘
(Uit: ,,Volksturn und Weltmacht. ..
in der Geschichte" 1901). .~ `
Het valt niet te ontkennen dat aan het ,,a]l­ Z
'°V""`V« {Ar"' ___­­­_v' ""‘“""'” ‘°_""ï‘**'¤ ïwnàê. I