HomeNederland en DuitschlandPagina 38

JPEG (Deze pagina), 513.03 KB

TIFF (Deze pagina), 3.39 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

V ` ¤'~»"i<“•""¥‘ *9** ">è’.‘.*‘·L" Q €£t'>ï" :L¤f' V *= K . ‘ YEIT4 #.1x,ï ~·: . ‘ .. i. ­ 1,,:r Q: Eels? àtxwlé kïtlxa :’&!£1A‘<E·$aT:r.b6!^'x1;¤».;.¢
2 M ll ·
lf, je ra
ä .
. 0 g 36 H?
l L Keulen is daartoe voldoende. En als er geen ‘
: 1 Duitsche huurlingen meer zullen zijn dan zullen
« de Maleiers het heele Nederlandsche gouver-
j j neinent in Insulinde omver gooien. Zoo zijn de
Hollanders zelfs niet zeker in hun eigen kolo-
lj n1ën.” _'
l [Een geheel overeenkomstige redeneering is
`. {E J beste gegeven betreffende den Congo en België. De Duitsche
*.· l staatsman, die aldus tot den vertegenwoordiger van een
gägäïäkïggïäihïêgs ïprak, gaf toe dat dit een geheel per-
‘ W E
ll >
E TREITSCHKE: Q
‘ B
,j (Uit: ,,P011t11<" 1870). I
ï `F°”,,Het is een onontkomelijke plicht van de
sg ^'Du1tsche staatkunde, de mondenn van den
koning der rivieren, de onuitputtelijke waar-
ggë ‘ debron voor Duitschland, den Rijn, te her-
, winnen. Misschien is een zuiver staatkundige
verbinding met Holland niet noodig; maar
pig ‘ een economisch verond absoluut wèl; en wij
zijn veel te bescheiden als wij ’t vreezen uit
äïi te spreken, dat Holland’s toetreding tot de
f Duitsche tolunie voor ons even noodig is als
« _ ons dagelijksch brood."
QQQ;] ,,Wij zouden evenwel er niet spoedig toe
, 1 overgaan, op het gebied dier kleine natie met
_, haar krachtig zelfbewustzijn en zelfstandig be-
Q 1 staan eenen nieuwen tachtigjarigen oorlog te
j riskeeren, wij willen slechtseen goede nabuur-
ïy § verhouding, waardoor de mvrer ons, en den Hol-
. landers het ,,Hinterland", onbeperkt open staan.
e ä
E
, ëà
ëïl
,...~,ç, ,;,..«,,.`, W, ,`,,,“,,,,w,,w,7,.­,,j,,.,,€»,,,;·.,,_r·« Hamm ­