HomeNederland en DuitschlandPagina 37

JPEG (Deze pagina), 518.08 KB

TIFF (Deze pagina), 3.40 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

m-...ak% » « -· H · ; a re -, · . ...r r- r. . .;ï;.. - ; `‘ ‘ ·
35
· hadden, om hen het land te doen ontruimen
· en om de Nederlanders te beletten toe te treden `
i tot het Duitsche verbond als bondsstaat, ii
* waartoe zij zelve den wensch uitgesproken f i"
~ hadden. é- J
‘ ,,De Nederlandsche koloniën zijn zoo uit- ïï
· gebreid dat het moederland absoluut niet in
‘ staat is ze waarlijk te exploiteeren. Men is
‘ nauwelijks begonnen zich bezig te houden met
‘ Borneo, Sumatra en Celebes. De koloniale ·<
[ ~ werkzaamheid van Holland beperkt zich ‘_
ten slotte tot java. De Hollandsche macht ,,
wordt, om op de leerlingen van de inlandsche t
l scholen indruk te maken, overmatig groot voor- rï
[ à gesteld: wandkaarten toonen Holland op te ‘ S
[ groote schaal, zoodat een weinig geoefend oog
J het zien kan als Rusland en Siberië samen,
l terwijl de kaarten van de Soenda-eilanden op =
F zeer kleine schaal worden gedemonstreerd.
L En zoo verwaarloost men zelfs niet de kleinste
‘ middelen om de Hollandsche souvereiniteit j‘
over Insulinde intact te houden. A
Holland is niet machtig genoeg om zijn .
E overzeesche bezittingen onbeperkt te verdedigen.
E De toestand verergert met het jaar en elk jaar
E méér gevoelt het de behoefte steun te zoeken '
‘ bij een anderen Staat. Indien Duitschland heden _
* aan zijn onderdanen verbood om dienst te ‘
· nemen bij het Nederlandsche koloniale leger ‘ '
l ‘· dan zou dit leger ophouden te bestaan. Het '
? ontbreekt Duitschland niet aan de middelen _
I om dit verbod door te voeren. Het garnizoen van ï
·~·’~’ "' "“`>Y