HomeNederland en DuitschlandPagina 35

JPEG (Deze pagina), 516.79 KB

TIFF (Deze pagina), 3.40 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

Q;QM;,; ·· r ,. - ~ ,_r-«, - 4 ; _. _ i ,A r vr
j 33
i
ï‘ houd zal hen dwingen tot het Rijk terug te _i_
id i keeren. Voorloopig kunnen zij nog voorwaarden
ET 5 vragen, maar hebben wij eerst de groote afre-
1, kening met Engeland achter den rug, dan zullen ij- °, A
ïê * wij eischen stellen. 2 A
g" Van dezen Tannenberg volgt hier nog een
Z‘ geheele reeks opwekkende en leerzame citaten.
7/L `. ,
gt ,,Het oeconomisch grondgebied van Duitsch- Sr; i
H land zal op de gelukkigste wijze worden afge- ”
ï» rond door het toetreden van Nederland tot het ·‘ ,
H germaansche verbond. Vant het is belachelijk ‘ ,
H dat de Rijnvlakte, waar zich de belangrijkste
H industrie van het Rijk concentreert, gescheiden ,
d blijft door een tolrechtelijken slagboom van de »"ï
L- zeehavens die er toe behooren: Antwerpen, T
Rotterdam en Amsterdam." ”
,,I-Iolland moet zich bij het Duitsche Rijk J
A) voegen als bonds-Staat met behoud van zijn , j
1 ,,Koninklijk Huis," zijn Europeesch grond- J
ä gebied, met zijn Zuid·Amerikaansche koloniën AT
3 en de ,,Soenda­ en Australische eilanden." Ar
ï ,,Indien zij zullen nadenken zullen de Neder- «
landers zich rekenschap geven van den toestand
die in het leven geroepen wordt door de uit-
‘ breiding van het Duitsche Kanalen­net, in het ‘_
bijzonder door de verbinding van den Rijn met ` `
ï het Eemskanaal. De afstand van Keulen tot ` `
l Ernden via Dortmund is ongeveer dezelfde als
' 5 van Keulen 11aar Amsterdam en Rotterdam. ,
‘ Het traject over water tot Antwerpen is zelfs ;ïï
j