HomeNederland en DuitschlandPagina 33

JPEG (Deze pagina), 459.42 KB

TIFF (Deze pagina), 3.38 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

MR ____l.,n_`_ _c;,n,,,;~ ~ «««-­«-~~--V--· /7 Y ’ " ’ ’ ~ vr" " ·‘v*v'*’·~“‘~·#~#"‘*°**¥"’°>·;·;`”'$E"'“·«
,m,;,`,;,,,;•,h; ml V;;~;___ ‘ ‘ · ~ " __ V vè nrr gl je `TT:. `YT ` i ` "' .` ·
ä 31 Ii Y
j succes kunnen beschermen, zooals dit bijvoor- j
E beeld het geval 1S met Zwitserland. igcjê
­ »‘;(
ä [VV ij teelrenen hierbij aan: Deze brutale ontkenning van ii .
ll elk recht dat niet op geweld is gegrondvest komt uit de >·
PBH Vüill 0911 1118413. die wel &lg0!'HB911 VOOI GGD dBl‘ gl‘OOl3Sl26, Z_^
Q misschien wel voor de allergrootste historicus van Duitsch­ 5;
'§ land wordt gehouden. Het noemen van Zwitserland als
1 uitzondering wijst duidelijk aan wat wij van zulke geleerden { l .
ten opzichte van Holland kunnen verwachten.] Q;
Si A l
j I. L. REIMER. ij
N (Uit: Ein Pangerrnanistisches
Deutschland, l9G5). Qi
Wij willen en behoeven een vereenigd ger- ,
, maansch rijk van Duitsche nat1onahte1t: een jj ïg
wereldrijk van germaansche stammen onder _ ej
de Hegemonie van het Duitsche volk.
Om 1n de praktijk hiertoe te geraken moeten
W1] 1n de eerste plaats de in aanmerking ko- ?
mende Scandinaaische en Nederlandsche Ger- ,
maansche staten langzamerhand verdnitschen jl
(ontnationahseeren 1n de zwakste beteekenis i `
·. van het woord). A. '
ALFRED RUHEMANN.
1 (Uit; een artikel getiteld: ,,D e 'l` o e k o m s t i·
; v a n B e 1 g 1 ë," als propagandageschuft u1t­ g {
j gegeven door de: ,,Kr1egs-pol1t1schen Kultur­ _
i ausschuss der Deutsch-Nordischen RICHARD ,
; lVAGNER,S Gesellschaft fur Gerniarusche Kunst r
und Kultur.": ; 1_
eg '·“
l
’ Q.
_ lt
’ ’ ‘ ?¢· { ~- -- l J