HomeNederland en DuitschlandPagina 32

JPEG (Deze pagina), 508.70 KB

TIFF (Deze pagina), 3.39 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

‘ -.ïj;jH;.;;, :." ;£§lèêë=E­"£ëê·¥è%?·ïAè«·
l D
;
1 een huis is, welks deur aan eenen vreemdeling ,;
behoort. Holland behoort tot Duitschand,
zooals Bretagne en Normandië tot Frankrijk; jl
gy en zoolang Holland zelfstandig blijft, kan
Duitschland even weinig tot volkomen macht
gi; _ komen als Frankrijk, wanneer Engeland ï
die twee provincies zou hebben. Holland heeft 1
l door de eigen schuld van zijne onbeduidend­
heid zijn handelsniacht verloren. Door zijn
streven, om zijn nationaliteit te bewaren, zal
het, afgezien van den bloei zijner koloniën, .
dieper en dieper in schulden vervallen. Door
schijnbare onafhankelijkheid versterkt het
{ slechts de Engelsche suprernatie. Zijn koloniaal
J bezit kan het niet zoo exploiteeren als wanneer
f" ë; het een onderdeel van den Duitschen Bond was. ­
Slechts door unie en allernauwste verbinding
§ met Duitschland kan Holland zijn ouden
i. bloei weer hernemen; alleen door zoo’n bond is
eene agiicultuur-nianufactuunhandels-natie van
de eerste grootte te scheppen."
DR. en. neven. j
;_§°V (Uit:Deutsch1and und der Krieg
Z ` 1914). J
> ;ä ’ Het bestaan van neutrale kleine Staten is .
onder de tegenwoordige verhoudingen alleen '
. nog mogelijk wanneer zij in staat zijn met 1
5. eigen krachten hun onafhankelijkheid te be- a
ïä 1 waren en hun gebied tegen iederen aanval met
l.
lt S
- F
Fäïj ...... ,,.,,,.,.......,.r,,...,,,..r^,ai,i,,irl‘,