HomeNederland en DuitschlandPagina 30

JPEG (Deze pagina), 497.22 KB

TIFF (Deze pagina), 3.38 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

___dJA:_.i,
, l
iä?u` l
28

,, .... de onafhankelijkheidszin van het
QL volk .... een dekmantel waaronder ook de
ongelooflijke hoeveelheid kleinzieligheid, sja-
cheraarsgeest en kortzichtigheid schuilt, die gj?
van de Nederlandsche Heerschers der Aarde ¥
«;Qï van 1648 het Holland van 1900 gemaakt heeft, _
dat nog niet eens in staat is zijn eigen stam-
;j* broeders te beschermen? (
(J l‘­‘
Dr. ERNST HASSE:
l? f;= ;
(Uit: ,,Die Deutsche Reichs .;
häfen und das Zollbundnisz V?
mit den Niederlanden" 1899.) 1
gn.; ,,Begrijpelijkerwijze stijgt in Holland na
· den Russisch-japanschen oorlog het bewust-
( zijn, dat het kleine moederland niet in staat
is het groote koloniale bezit te beschermen.
‘ Zijn natuurlijke bescherming moet het zoeken
‘ bij zijnen grooten buurman, Duitschland. Een
verzoek daartoe zullen wij gunstig moeten ont-
` 7 vangen. De gelegenheid tot aansluiting is in
· 1871 jammerlijk verzuimd.
· ‘ Wij moeten het ,,tusschenland" tusschen
I ‘ Frankrijk en Duitschland althans ten deele
weer aan het Rijk verbinden, en dit behoeft
» 2 _ geene annexatie te zijn, doch·kan geschieden
op Ufederatieven grondslag? (zooals in 1871
ï met Beieren is geschied! vert.)
H. In elk geval zouden wij echter voorwaarden 1
I ï i stellen: tolverbond, militair verbond en ver- _
" eeniging der buitenlandsche betrekkingen?
i
1 `
wm _,,_,, W___________