HomeNederland en DuitschlandPagina 29

JPEG (Deze pagina), 503.08 KB

TIFF (Deze pagina), 3.38 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

ï;..;.r , _ _; r ___£ `;__ . ;,;,_;;`
Q 27
en de Rijn, maar vooral de laatste die de be- [
ä langrijkste ader van het nationaal verkeer is, i
en dat een serie havens van het grootste belang
voor het internationaal ruilverkeer van Duitsch­ ï _. _
land zich in vreemde handen bevinden .Het
is noodig dat in de toekomst het Duitsche "S
Rijk zich kan vastzetten en zijn verdedigings-
tê linies kan handhaven in de voor hem meest
ä voordeelige posities." ; j'
è Eninzijn,,‘vVeltwirtschaftlicheAuf­ sf
gaben und VeltpolitischeZiele"
(1902).
iï Uit een oogpunt van verkeers-politiek moet =
men bedenkingen maken tegen het feit dat een `,
[ klein kustvolk in staat is het verkeer op den
Nederrijn te beïnvloeden, en om maatregelen
i·` te treffen die 11iet in het belang van het achter- ­ ·‘
; land, maar in het eigen partikularistische “
belang zijn en hierdoor zekere verbeteringen _r
beletten. j ° V
Het Duitsche Rijk moet in staat zijn zijn ,,
verdedigingslinie zoo gunstig mogelijk te beves­ ;
tigen en te beschermen. Het kan een oecono­ _ `L
misch volkomen onafhankelijken staat op den 1
duur niet toestaan, de mogelijkheid van een .l
afsluiting van een der levensaderen van het
Duitsche verkeer in oorlogstijd of in het geval i<
van oeconornischen strijd in handen te houden. · «
Noch kan het aan dezen buurman het energische ' hi
Q afslaan van vijandelijke aanvallen geheel alleen 4 `
overlaten? ;
ä