HomeNederland en DuitschlandPagina 27

JPEG (Deze pagina), 441.90 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

wsw-·~·-ä ·'·· ~¥-?`!`? ï ~·- «~·- ~··e·«« " =·· .. · . ... ..r. r ..; r.. ‘ ’ Mer ‘ ·
25
Y staat weer tot orde, tucht en offervaardigheid
zullen worden opgevoed.
En met België is het dito.
Wanneer wij beide landen ondanks alles in >
eenigen vorm bij ons staatswezen annexeeren Q
moeten, is het slechts door den drang der nood- ‘_
zakelijkheid. I
Het is ons onmogelijk, de Rijnmonden onder
Engelsch-Fransche invloeden te laten. j
Wij zullen dus, zoodra het naderend Euro- J;
peesch conflict met Engeland en Frankrijk Q
zal zijn opgelost, de twee landjes voor de keus êi
stellen. Worden zij ten slotte nog verstandig, D
dan kunnen zij bondsstaten worden. Anders f
£ worden zij bij Pruisen geannexeerd. In elk
· geval moeten de koloniën onder beheer van het "
_ Rijk gesteld worden.
` Op deze wijze zou het Duitsche volk zijn *;
- e oeroud bezit aan de Noordzee hernemen, zonder f p
1 ` enthousiasme en zonder sentimentaliteit.
GRENZBOTEN. V
j (In het nummer van 8 Augustus 1901). j.
· Duitschland en Holland staan en vallen i
· met elkaar. Zij hebben beiden evenveel belang .
1 bij een wederkeerige instandhouding. Hierin _ «
· komt alles samen: dezelfde ligging, de zelfde· 2
- afstamming, dezelfde geest en dezelfde taal, H,
. { dezelfde richting der maatschappelijke en ide-

I
r:a ).;7" _ ï‘i-{ , , - V