HomeNederland en DuitschlandPagina 26

JPEG (Deze pagina), 491.72 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

` l gïi 4.;. . 4., ‘á. m;,;.;...r....m.r....r.ia.§b»-.~i­i»aà­-­- J
, § 24
2 CONSTANTIN FRANTZ: Y
Q (Uit: ,,Das Neue Deutschland"
_, g 1871).
ë, eischt dat ,,door een Centraal-Europeesch
. ä verbond Holland en daarmede de Rijnmond
en geheel Nederlandsch-Indië door een on-
middellijken band met het hedendaagsch Duitsch
gj Keizerrijk zal verbonden worden."

ä DANIEL FRYMANN:
jj ,,België en Holland zullen moeten begrijpen,
dat de naderende oorlog over hun toekomst be-
, zj slist. Er zou alles voor te zeggen zijn, dat zij g
ï aansluiting zochten, echter voorloopig schijnt
het dat zij, onverstandigerwijze, naar de tegen-
{-E j standers neigen. Zij zullen ons echter even lief
j` zijn als de dwarshoofdige Alemannen van den ‘,
Elzas, al zullen zij waarschijnlijk dezelfde fout `
i. maken als Hannover in 1866 en zich tegen het
Rijk verzetten. Toch garandeeren wij hun be
l staan, en ware dit verloren, wanneer wij over-
wonnen mochten worden.
1 Genoegen zal ons de annexatie heusch niet
1 j doen! Het Nederlandsche volk is door eeuwen-
, , lange kleine politiek geestelijk zóó verarmd en
i kleinzielig geworden en onder het gedachten-
’ j looze koopmansbestuur (Krärnerregiment), zoo
. lg tuchteloos, dat hunne opneming in het Rijk
l voor ons waarlijk geen hapje zal zijn. Te minder
, omdat niet valt aan te nemen, dat die men-
1 sehen nog ooit door ’t leven in een machtigen {
I'!
gi, wp `,_,_ V_ _' e ,.,,, l,,fi.,.?.e,eu....,.,.i.,.,il.,,. V; __